Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Det är troligt, att antikrist vid detta sitt andra infall i Palestina kommer från Konstantinopel , hvars sultan han lyckats sin sida.

Sedan han ordnat rikets förvaltning och tryggat dess lugn mot trosflockarnes inbördes hat, lämnade han Konstantinopel för att draga i härnad mot romerska rikets gamle fiende Persien, som under hans företrädares styrelse härjat och intagit romerska gränsland. återresan från Konstantinopel besökte Krysanteus med sin dotter det gamla orakeltemplet i Delfi.

Legionerna gjorde uppror och utropade sin älskade fältherre till kejsare. Historien, hon förtäljer dessa dagars tilldragelser, lämnar Julianus fri från varje fläck. Konstantius tillbakavisade varje bön om försoning. vår berättelse börjar, är Julianus i spetsen för sina fåtaliga, men segervana trupper tåg emot Konstantinopel.

Jag vet ej av något upplopp, endast av en straffdom, som mordlystna kättare själva nedkallat över sina huvuden. Men här är det icke i sin ordning, att du frågar och jag svarar. Jag vill veta, vad som gör, att du infinner dig här med alla dessa. Här måste timat någonting utomordentligt. Min son, har du haft underrättelser från Konstantinopel eller Antiokia? Ja, min biskop, från båda hållen.

Tillståndet i Akaja vore dock bättre än i de flesta andra provinser. Till följd av Julianus' uppror hade ju större delen av de trupper, över vilka prokonsuln förfogat, dragits till Konstantinopel.

Hans synpunkt får vara vid som världen; intet af vikt kan hända, som icke har inflytande hans verksamhet: politiska förvecklingar i Konstantinopel; kolerasymptom i Östern; monsun i Indien; guldtillgången i Cripple Creek; förekomst af Coloradoskalbaggen eller en fallen ministär; krigsfara; sannolikheten af skiljedom i koloniala tvistefrågor intet kan hända i någon del af världen, som han icke behöfver tänka öfver.

Arme, arme Annæus! ... Men säg dock, viskade Eusebia och lutade sitt huvud närmare hans, har du i natt emottagit något budskap från Konstantinopel? Eusebia, ja! svarade prokonsuln i samma ton och lade pekfingret sin mun.

Samma natt hade Petros ett långt samtal med två andra män från Rom. Aten var i dessa dagar besökt av flera resande från den stora världsstaden, och stämplingarna, som hade avseende det förestående viktiga valet av romersk biskop, drevos lika ivrigt här som i Konstantinopel och Rom.

Skulle han återigen välja Konstantinopel, Benares eller Peking, hade det god klang för muhammedaner, brahmaister och buddhaister, men ej för vesterns religiösa menniskor. Skulle han välja Jerusalem, passade det för judar, men ej för de andra.

Samtalet började därmed, att biskopen klagade över den osäkerhet, som rådde landsvägarna i Akaja. Det hade nämligen under den senare tiden ofta hänt, att budbärare, skickade från honom till Konstantinopel och Korint, hade överfallits vägen och berövats sina brev. Detta, antydde biskopen, lände Akajas styresman till föga heder. Annæus Domitius ursäktade sig med tidernas allmänna osäkerhet.