Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Samtalet började därmed, att biskopen klagade över den osäkerhet, som rådde landsvägarna i Akaja. Det hade nämligen under den senare tiden ofta hänt, att budbärare, skickade från honom till Konstantinopel och Korint, hade överfallits vägen och berövats sina brev. Detta, antydde biskopen, lände Akajas styresman till föga heder. Annæus Domitius ursäktade sig med tidernas allmänna osäkerhet.

Ja, allt sätt aktade jag mig för att vara eder till tunga, och allt framgent skall jag akta mig därför. visst som Kristi sannfärdighet är i mig, den berömmelsen skall icke tagas ifrån mig i Akajas bygder. Varför? Månne därför att jag icke älskar eder? Gud vet att jag gör.

En vacker dag skall denne uppkomling se sin välgörare över axlarna, vida jag icke skjuter i höjden lika fort, som han själv. Det är tid att börja växa, fortfor prokonsuln och förde handen över sin kala hjässa. Man skördar ingen ära i fredens värv. Man förbises och glömmes, när man ägnar sig åt en simpel sak som provinsen Akajas förkovran och utveckling.

Prokonsulns kärntrupp, två centurior palatiner, hopsamlade från de i Akajas städer spridda besättningarna, skickades att storma förhuggningen och öppna den för rytteriet. En del av det övriga fotfolket drogs ifrån sin ställning gentemot nybyggarnes front för att understödja palatinernas anfall.