"Van die rottingslagen, meent gij?" vroeg Botbergen, opstaande: "ja, ik had daarvan misschien niet moeten spreken;.... wij zijn geen beste vrienden gescheiden, dat is waar; maar wij kunnen altijd tot een verklaring komen." "Tot uw dienst, al wilt gij dadelijk," zeide Joan, de hand aam 't geweer slaande.

"Mijn vriend!" hernam Lydia Iwanowna. "Niet het verlies van hetgeen ik mis betreur ik, maar ik moet mij over den toestand, waarin ik mij bevind, voor de menschen schamen." "O, deze hebben niet de vrucht der vergeving in uw hart doen rijpen," zeide Lydia, de oogen weer dweepachtig naar boven slaande, "maar Hij, die in uw harte woont, en daarom moogt ge u voor hen niet schamen."

"Ik ben een zot, een ezel!" riep Reinout, zich voor het hoofd slaande, "vergeef mij, schoone Freule, zoo ik eene, eene enkele uitdrukking gebezigd heb, die uw toorn verwekken kon." "Er was geen opzet tot beleediging," zeide de onbekende op een vriendelijken toon: "hoe zou ik dan toornig zijn." "'t Is hare stem, bij alle Heiligen!" zeide Reinout: "en gij liet mij buiten staan, Deodaat!"

Hier tegen kreegen de Uithuizers ook onderstand van de Drenthers, Drenthwolders, Vredewolders enz., trekkende ieder op hunne post. De Uithuizers wederom tegen die van Eendrum, slaande hen op de vlugt, en bequamen veel buit.

Maar nu bemerkte ik dat hij opschrikte; en zijn zweep uithalende, zette hij, met alle macht slaande, zijn paard aan. Hij had mij herkend en wilde mij voorkomen. Inderdaad was hij dichter bij het dorp dan ik; maar zijn paard kon het onmogelijk tegen mijn Arabier opnemen. Ik liet mijn gefluit hooren, en mijn volbloed verdubbelde de snelheid van zijn gang.

Op den eersten vriendengroep volgde een man, van het hoofd tot de voeten in scharlaken, den gong slaande en gevolgd door iemand die het portret van den overledene droeg in eene rijk versierde lijst gevat. Daarop kwam dan een tweede groep vrienden, die op bepaalde afstanden in zwijm moesten vallen op de daarvoor vooraf gereedgemaakte kussens.

"Wat hebt gij gehoord, Liesje?" vroeg hij, zijn arm om haar heen slaande en zich tot haar nederbuigende; wat klonk zijne stem opeens teeder! Zij antwoordde niet, maar de tranen rolden haar nu uit de oogen over de teedere vingers, die nog altijd haar gelaat bedekten.

Zijne Majesteit trad naar voren en raakte de mouw der maagd aan, waarna zij haar gelaat verborg, maar niet voordat de Mikado een vluchtigen blik op haar had geslagen. Verbaasd door haar buitengewone bekoorlijkheid, en geen acht slaande op haar verzet, beval hij, dat een keizerlijke draagstoel zou worden gebracht; maar toen de draagstoel aankwam, verdween de Edele Kaguya plotseling.

»Warempel, 't is waar," zegt Gert met de stevige vuist op de tafel slaande, dat de glazen rinkelen, doch de hooge boord rijst vol verontwaardiging op en roept met eene van aandoening trillende stem: »Mijne heeren, gentlemen, kunt ge 't dulden, dat een gentleman op zoo'n grove manier wordt beleedigd en belasterd?" »Ja, hij is 't," roept nu ook Hans, de derde, »hij is 't! Die zelfde snorkende stem!

"Ge hebt gelijk," zei vrouw Thénardier, "zoo het dier niet gedronken heeft, moet het drinken." En een blik om zich slaande: "Nu, waar is ze?" Zij bukte en ontdekte Cosette stijf aan 't andere einde der tafel, schier onder de voeten der drinkers. "Wilt ge komen?" riep vrouw Thénardier. Cosette kwam uit den hoek, waarin zij zich verborgen had.