Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Till ersättning slår han däremot dessa olyckliga med blindhet, att de ej märka sin fattigdom, utan leva nöjda i sin lilla drömda värld och skratta åt den skrattande hopen. Men jag vill först i korthet tala om L :s föregående historia för att sedan kunna återge några drag ur vårt treåriga musikaliska samliv.

Vid hennes visor uppväxte hans underbara gehör för det rytmiska i språket; äfven hennes musikaliska begåfning går igen hos sonen.

De bättre teatrarne besökte hon dock icke, hon vantrifdes »italienskan», gäspade sig halft ihjäl »ryskan» och roade sig egentligen blott »Bouffe», »Varietés» och andra tvetydigare ställen. »Benstyckena» voro nu en gång i hennes smak. Offenbach hennes musikaliska afgud. Cancan hennes förtjusning. Och i allt detta trifdes hon utmärkt. Och var lycklig.

Och han älskade det stora verket som något som var starkare än han; satt och lekte att luften kom ur hans lungor, tonerna ur hans strupe, och professorn blev blott en del av mekaniken, som överflyttade hans musikaliska önskningar pedal och manualer, och han vande sig tänka att de tusen människorna därnere i kyrkan måste sjunga det han ville, prästen vara tvungen tiga när han spelade.

Första infallande söndagsmorgon stod herr Lundstedt i orgeltrappan till Jakob väntande med en svärm skolungdom professorns ankomst, emedan ingen insläpptes läktaren förrän vårdaren av helgedomens musikaliska aldra heligaste själv anlände.

Han hade ännu huvudvärk efter nattens samspråk med kamraten, vilken hemkommit klockan tio om kvällen och icke släppt den av resan sönderskakade landsmannen, förrän denne omtalat allt vad som i Trosa sig tilldragit under de tre åren de varit skilda, omtalat sin mors död, sin faders, fiskarens, små svårigheter, sina egna läroår i handeln och slutligen sin oövervinneliga böjelse för musiken, som vid Musikaliska akademien skulle bringas till fruktgivande examen.

Och liksom blommans doft är ett utslag av dess högsta, inre liv långt finare än färg och form, är ock rymdens stjärnedoft dessa guldkorns högsta, hemliga liv. Att söka fatta sfärernas doft är att höra deras harmoni, att höra harmonin är att märka, att ingen ton skorrar i deras musikaliska blandning.

Grannarne påstodo, att han aldrig gått Musikaliska akademien, aldrig känt far och mor, och aldrig varit gift. Men det kunde vara lögn det också, ty det var ena rackare att ljuga där kanten! Och de var dorska och egna därute i havsbandet; där såg de stora sjöormen och trodde råt, kom sällan åt kyrkan och lade slantar under stenar, förgjorde bössor och kunde otyg.

Han var en ifrig korrespondent till ett par af landets finska tidningar. Med glödande färger skildrade han »en privat-soirée i en petersburgsk societé» och beskref noga det musikaliska programmets utförare och utförarinnor.

Tack för sådant kalas. Jag har det bättre här. Ella försökte med kärvänligt våld att dra henne intill sig. Men hal som en ål slant hon ifrån honom, steg upp och kastade sig vigt öfver gärdesgården. Nu stod hon andra sidan med armbågarne stödda mot störarne och skrattade sitt låga musikaliska skratt.

Dagens Ord

bolla

Andra Tittar