Den homoiusianska församlingen i Rom hade vunnit en ansenlig tillväxt under senare tider. Den atenske biskopens namn var känt och älskat ibland dem, och de skulle vid ett förestående val utan tvivel giva honom sina röster. Men de romerska homoiusianernas antal var, jämfört med homousianernas, ännu ett vida underlägset.

Han rös till av lycka. Åtminstone inte som Kalle, den vildbasaren, tillade hon. Han kände ett litet sting i hjärtat, hon nämnde Kalle. Han hade helst önskat, att hon jämfört honom med fästmannen, skulptören, geniet... Men kommo Rose och Kalle tillbaka från sin promenad Västra Storgatan. Va det inte som jag sa, Rose! Här sitter di ännu i mörkret och dillar.

De antagna skilda potenserna af totalförmågan hafva icke varit isoleradt tillhöriga de särskilta personerna, utan funnits i förening hos hvar och en af dem i en viss mån och verkat i täflan, att den ena odelade förmågan sökt öfverbjuda den andra och i sin helhet kontrollerat och jämfört förtjänsterna hos den enas eller andras förslager.

"Ni har", sade jag, "jämfört ordet med världen och sagt, att de båda höra tillsamman, såsom namnet hör till den sak, det betecknar; men säges det icke sant, att världen är ond, fördärfvad, från Gud fallen? Huru kan den hafva något gemensamt med Guds heliga ord?"

Och med ett visst vemodsfullt förakt konstaterade han, hur tiden förändrats, sedan han en gång själv var barn, hur fantasilösa och oridderliga pojkarna Möllers lekar voro jämfört med hans egna. Vilken glans det legat över dem ! Kaniner Vad kunde det vara för nöje att leka med sådana dumma djur? Det blev ingen resa till Lund den julen. Hans farmor var sjuk.