Amalia at ng pinsan niyang Luisa na mula ng hapong ako'y kaniyang linait, si Angela ay nagkasakit na at ng ikatlong araw ay sinabi na ng medico na ang tanging kagamutan ng sakít ni Angela ay na sa kaniyang minamahal. "Sa gayon nga ay isinamo sa akin ni Da. Amalia na huwag na di ako sumama sa kanila, at dahil sa mapili nilang pag-anyaya ay sumang ayon na ako.

Caya Emperador huag pong hindi ca sa lacad na ito'y mangyaring sumama, sumunod sa utos nang Dios na isa't magpasalamat sa iyong caloloua. Sa pagca-justicia'y n~g huag masinsay gaya nang balitang man~ga cabutihan, na guinagaua mong malaon nang araw sa man~ga sacop mo't maguing pa hindi man.

¿Ay ano baga, hindi caya sumamá roon ang caniyang dating mabuting ugali? Ang damdam, , namin, ang sagot ni cabezang Angi, ang damdam, , namin, ay hindi siya sumasamá, cundi umiigui pa, , sa dati. Salamat, cung ganoon, ang uica nang Cura, salamat, cung ganoon, subali,t, iba ang aquing balita. ¿Ano, , ang iyong balita? ang tanong nang mag-asaua.

Ikáw ay hindi ko ibibilang na alila, kundi pinakakasama lamang n~g aking anák; ikáw may magaarál din. Sa lakí n~g utang na loob ko sa taong iyón ay hindi ako nakasagót, n~g ayaw kahit lubos na nálalaban sa loob ko ang maging utusán. Pinasalamatan ko ang himok na iyon at ako'y sumama.

Kami ni tia ay may dadalawin sa ospital heneral n~gayon, at ibig ko sanang sumama muna kayo sa amin saka na tayo magsamasamang tumun~go sa kolehio panggagaling natin doon. ¿Sino ang dadalawing iyon? Saka na ninyo makikilala.... Kung gayo'y magbihis na tayo. Pagkaganap n~g salitaang ito, ang isa't isa ay nagsipagbihis nang sabik ang loob sa kanilang m~ga dadalawin.

Madali,t, salita dumating ang arao ualang ano ano'y, tumangap n~g dalao, n~g isang sacristan , mag-inang tinuran sila'y, tinatauag n~g among sa bayan. Ang mag-inang ito'y, umayo,t, sumama sa doroong tauong alila n~g cura, ualang guni guni, ualang ala-ala cung di ang pan~gacong maguiguing maestra .

Kinikilala co po sa inyong utang na loob ang inyong paglin~gap sa akin, datapuwa't sinabi po sana ninyo sa canya n~g boong catiwasayan n~g loob na siya'y sumama, ang isinagot ni Elías na walang tigatig. ¿Bakit? ¿at cayo po? Hindi po niya aco makikilala, sa pagca't sa miminsang pagcakita niya sa aki'y hindi macapag-iisip na pacatandaan niya ang aking anyo.

Natapos ang m~ga ilang sandali sa gayong di "pag iimikan n~g isa at isa at sa di kawasang paglulungati ni Peping n~g pag sagot dan~gan n~ga lamang at naroon ang sa kania'y mapopoot, ay maibuka na lamang sa bibig ang m~ga salitang: Nagpapaalam na po ako sa inyong lahat Dios po ang sumama ang tugon n~g may bahay. Akoy iwan mo na and kay Amado naman: at nanaog ang ating binata.

Oo, malalaman mo ang lahat, ipadadala mo na kita sa pagamutan at upang mabigyang lunas agad iyang sugat. Sumama na po kayo sa akin at ilahad ninyo ang lahat at lahat. Oh! hwag na, sumakay ka na sa iyong auto at ako ay hahanap ng ibang magpapalakad pagka't ang kamay mo ay hindi makakilos. Sumama po kayo. Hwag na at ako ang bahalang maglahad sa maykapangyarihan nitong mahiwagang gulong ito.

Babae madaling umuwi sa bahay at sa asawa'y sinabi ang banay niyong matalastas ay sumama naman at noon din siya'y tambing nagkumpisal. Sinabi ang yaring salitaan nila sampung kasulata't pagkapirma niya saka ang pitaka ay ipinakita gayon din ang pako at ang martilyo pa.