MINAMAHAL CONG CAPATID: Alinsunod sa pagsunód co sa cahin~gian mo na isulat co sa iyo ang mágandang aral na aquing tinangap sa maestra, ay minatapat co na dito,i, ipahayag sa iyo ang ayon sa calinisan.

Sa arao ring yao,i, naput-lán ng ulo ang tapát na loob n~g m~ga consejo at hindî pumuról ang tabác na lilo hangang may mabait na mahal sa Reino. Umacyát sa trono ang Condeng malupít, at pinagbalaan acó n~g mahigpít, na cong tumangáp sa haying pag-ibig dustáng camataya,i, aquing masasapit.

Cun cayo at aco disin ay palarin, ang toua co,i, di hamac: at palibhasa,i, cun aco,i, patay na, at sa ilalim nang lupa,i, malilimutan na nang mundo; maganda ang iyong loob ay cahit miminsan ay masasambit din ang aquing pan~galan, at sa harapán nang Dios ay alalahanin nang isang Responso ó Ave Maria.

Ay mayroon namang isá na bagong cararating pa, siyang nagpahayag bagá saquit nang bunying alteza. Ang damdam mo haring mahal ay galing sa panaguimpán, sa iyo'i, aquing tuturan ang iyo pong cagamutan. May isang ibong maganda ang pangalan ay Adarna, cun marinig mong magcantá ang saquít mo'i, guiguinhaua.

Ang ama. At sabihin mo sa aquin, Enrique, ¿maipahahayag mo sa aquing palagui ang cadahilanan na cung baquit caming man~ga matatandâ na tunay na umiibig sa inyo ay guinagauâ namin sa inyo ang gayo,t, gayong bagay? Si Enrique. Hindi .

Yaong letrang =ll=, ay ang cahulugan iná po ay dinguin at aquing tuturan, ang Dios na Amá,i, caya nagpalagay gloria,t, infierno na pag pipilian. Ang tauo sa mundong inapó ni Eva anomang ibiguin pahintulot niya, cun caya nag lagay ay laang talaga sucat pag palagyan pagdating nang ora.

Tingnan mo esposo,t, aquing sasabihin nang na sasa pulóng aquing cacaonin, sulat na cartilla,i, sinaysay sa aquin tanang significa ay ipinalining. Di sucat mamangha ang puso mo,t, loob sa canitang anác maalam at talós, pag quinacasihan niyong Poong Dios daig pa n~ga,t, talo ang nan~gag estudios.

Di binig-yang daang aquing pang mabunot ang sacbát na cáliz at maca-pamoóc boong catauán co,i, binidbíd ng gápos piniit sa cárcel na catacot-tacot. Sabihin ang aquing pamamangha,t, lumbáy lálo nang matantóng Monarca,i, pinatáy n~g Conde Adolfo cúsang idinamay, ang Amá cong irog na mapagpalayao.

Ang balita co,i, masama na ñgayon ang caniyang ugali. ¡ Segurong-seguro , , ang sigao ni cabezang Angi, segurong-seguro , ,i, ang nagbalita sa inyo niyan ay ang amin pong Felicitas! Masasabi co, ang tugon nang Cura, masasabi co ang mañga nariñgig cong balita; datapoua,t, hindi co dapat ituro, cung sino-sino ang aquing quinaringgan.

Ang ugaling ito ay binagong cusa nang naturang Fidel, aquing cababata mulang mapag-uari niya,t, maunaua na sa cotouira,i, tantong nalilisiya. Aquing quinasama habang nag-aaral ang tapat na loob na catotong hirang; dito nalathala yaong catalasan nang isip ni Fidel na quinahan~gaan.