Mamalas ng dumating ang ayos ni Magdalena, ay nagturing na: Magdalena, ¿bakit at sa pagmumukha mo'y nalalarawan ang hapis? ¿Bakit ang sun~git ng yamot ay lumululan sa iyong puso?

Nabalitaan niláng isá sa m~ga makapa~gyarihan doón ay si Solimán, kaya't nagpadalá sina Goití rito n~g sugò na nagsásaysáy na silá'y naparito upá~g makidigmâ kundî upá~g makipagkásundô, at a~g ganitó'y tinugón sa pamamagitan n~g sugò, na a~g Hari sa Maynil

Cun ang saquit nang pagcatuyo nang catauan ay bago pa, at totoong lacas nang pag-uubo nang may catauan ay masasangrahan siya nang umonti ang caniyang ubo; at nang houag macahirap sa caniya ang pag-uubo, ay painoming maminsan minsan siya nang isang cucharang gatas nang dayap na sasamahan nang isang gayon din polot na lulutuin muna sa mahinang apoy.

At yaong icatlo ay pacaibiguin ang Amáng Maycapal sambahi,t, purihin, ang capoua tauo,i, sintahi,t, ibiguin para nang pag-ibig sa sariling atin. Salit salit itong canyang binabasa touing bubuclatin sulat na cartilla, naguing ganting pála ay binigyan siya batóng encantadong lubhang mahalaga.

Sa pánitikan ay may isá siyá~g mainam na bakás na naiiwan sa bawa't panahón. Bila~g páuná n~g kanyá~g panunulat ay násabi na namin na siyam na taón pa lama~g a~g kanyá~g gula~g na~g sumulat n~g isá~g dul

Nakakikita n~ga sila n~g isang babae't isang lalaki sa mesitang ito; n~guni't ang kung ano ang kanilang ipinalalagay na sanhi n~g ganitong pagsasalo ay siyang ibig kong hulaan mo. ¿Sanhi n~g pagsasalo? ¡Alin pa kung hindi ang pagkain! ¡Kay pilyapilya mo! ¿At ano? ¿hindi ba tama ang aking hula? Pagkain n~ga ... subali't ¿magano ang palagay nila sa atin?

Hindi po, hindi , ang aquing sagot sa caniya; caya ituloy , ninyo,t, ituloy ang inyong historia, na cahit anong haba, ay mamasarapin cong paquingan. Salamat, , ang uicang ganti nang matanda.

Oh! palad ... sa pagkarinig niya noon ay waring nagsiklab ang tibok ng kanyang puso. Sumiklab ang kanyang dugo. Ano ang kahulugan ng lahat ng yaon? Diyata? Diyata at may ibang kaagaw siya kay Leoning? Kaya sa pagkauntol ng paghawi niya sa tabing ay kanyang hinintay ang pagtugon ng binibini datapuwa't hindi niya narinig sumagot.

Magihao ca sa apoy nang isa ó dalauang dahon nang sorosoro na ang tauag sa Maynila doo,i, lengua de perro, at ang gata noon iyong isoot sa tayin~ga nang isang pacpac na munti nang sisiu. Yaon ay gagauin mong macalaua ó macaitlo maghapon. Cun hindi macarin~gig ang may catauan ay magaling doon sa tayin~ga ang gata nang coles na may casamang alac sa misa.

Lahat n~g makaalam n~g pagkabihag sa isáng binibini'y magsasapantaha na hindi na dapat asahang mauuwi na taglay ang linis na dating kipkip, kahit tunay na alám mong kung sakali't may dalagang nagluwat n~g apat na araw sa ating yun~gib ay hindi dahil sa ating pinipiit ó dahil sa ikinahihiya niya ang mabalik sa sariling tahanan, sapagka't wala na ang kaniyang kalinisan, kundi dahil sa talagang nasa lamang n~g may katawan ang lumagi pa n~g isang araw sa ating tahanan.