¡Cung magcagayo'y gagawin cong hindi cayó casama! ang mulíng sinabi ni Crisóstomong talagáng handâ na. ¿Iyán ba ang matibay na panucal

Ang Sanguniang-bayan ang gagaua sa taon-taon n~g Curuan n~g pagcacagugulan sa bayan pati n~g panucala n~g m~ga ambagang dapat ipalagay sa caniyang nasasacupan cun may pagcucunan, at ipadadala yaon sa Sanguniang cabayanan na siyang magboboo sa m~ga Curuan sa bayan-bayan upang magcapisanpisan sa Curuan n~g boong cailan~gan n~g cabayanan.

Nang mamalas ito ng mabalasik na pinunò, ang di masáyod na pagkapóot niya sa dati nang kinapopoótang binat

Tumátagal ang paghahabulan; malayò na ang bangc

Ikinatuwa n~g mestisa ang mungkahi n~g makata. At noon di'y inilabas na ang kanyang mahahalagang hiyas, isinakatawan ang m~ga ito, at pagkatapos ay isinuot ang kanyang bagong sapatos na kakulay n~g ginto. Dumating ang m~ga alila na taglay ang m~ga ipinabili ni Elsa.

Pinaquingan nang aming Cura ang mañga isinasanguni ni Felicitas sa caniya, at itinanong pa siya cay Pili ang iba,t, iba, at pagcatapos, ay naghatol siya cay Felicitas; na houag na siyang cumibo magpumilit siyang magpacabanal, at ipamahala na niya sa Pañginoon Dios ang lahat na yaon. Sinunod ni Felicitas ang hatol at bilin nang aming Cura sa caniya, at hindi na siya umimic.

Ang ugaling dati capagcaraca na cun sa ibang lugar naroroon siya, dating catamara,i, linilisan muna maalam sumuyo,t, loob ay maganda. Cun paquiusapan nang alin ma,t, sino tungcól sa anoman na cayang trabajo, loob ay malinis sa capoua tauo madaling cumita man~ga amistado.

Hindi, Cárlos; nang mangyaring macarating sa Lóndres ay quinacailan~gan ang lumayag, at daanan ang malaquing bahagui nang tubig, na tinatauag na dagat sa Hilagaan.

Pagkatapos ay hinaráp na pamulî ang kanyáng dinalaw at ang m~ga hulíng bigkás: Sawî: bukód sa pasabi ni Pati, ay nárito ang isáng sulat niyáng ipinadádalá sa iyó.... At yumao nang walâng liwagliwag. Nanabík si Sawî na binuksán ang liham.

Ang kaunaunahan ay ang kabaguhan n~g layunin at paraan n~g samahan, gaya n~g nakita na natin, ay may kahirapang ilaganap sa bala na kundi pipiliin muna bago hikayatin.