Ang ama. Dapat mong matalastas na ang uicang latin, baga ma,t, hindi ipinan~gun~gusap sa alin mang lugar, gayon man ay nacacalat at napaguunau

Napakapait man sa aking pagibig, kita'y iwawalay sa pitak n~g isip, sa abo n~g aking papanaw na awit ay baban~gon itong buhay kong malinis. Kung walang tiwala sa aking sinabi'y saksi ko ang bagu't bagong mangyayari, kung muling malisya ang aking pagkasi'y tugunin n~g sumpa itong pagsisisi. HANDOG: = Kay Bb. Concepcion T. Garcia .= San Nikolas, Maynila . Album ng Dalaga... = Simula .=

Ang balat nang ulo, ang boong muc-ha ang quilay pati nang pilic mata ay cungmiquibo; ang mata,i, gayon din; ang buhoc ay naninigas; ang sihang cun minsa,i, bungmababa, hangan sa lungmilingsad. Ang dila ay lungmalaqui at hungmahaba, at cun minsa,i, na-aabot nang n~gipin, at napuputol. Ang man~ga n~gipin ay nan~gan~galitn~git; ang ulo cun minsa,i, touid, cun minsa,i, papihit pihit sa magcabicabila.

Kaikailan man ay hindi siya nan~gimi sa harap ni Teang kundi nang m~ga sandaling yaon. Samantalang si Tirso, habang nagtatagal n~g pagmamalas sa kaibigibig na alindog n~g babaeng unang nagkapan~galan sa kanyang puso, ay lalo nang napapatdahan n~g dila't sa laki n~g galak na lumulunod sa kaluluwa'y hindi makabigkas n~g isa mang kataga. Subali't si Teang ay patuloy sa pagpapahan~ga....

Sino nga kaya ang mananagot? Wala, wala sapagka't ang may masamang budhi ay di nakita. Wala sapagkat walang matiyak ang mga maykapangyarihan, kung sino ang may kagagawan ng pangyayaring yaon. Wala, sapagka't hindi matiyak nino man at ni hindi rin matiyak ng tunay na tinamaan.

Leoning, maanong ang isang binatang ngayon ay nasa kandungan ng pagkasawi at sinisiklot ng bagabag ay tapunan mo man kahit isang ngiti? Oo, isang ngiti man lamang. Ngitian mo man lamang sana ang palad ni Eduardo ng minsang lumuwagluwag ang nagsisikip na damdamin sa mga pasakit. Ngitian mo sana ang palad niyang tila ba na sa bingit ng hukay. Nasa bingit ng hukay!

At bagamang cahit magcapatid sila ang caugalia'y di nag-cacaisa, ang sa cay Clotildeng guinagaua toui na ay ang cagalin~gan niyong caluloua. Siya'y di gumamit magpacaylan man niyong pananamit na lubhang marin~gal. tunay na caniyang kinasusuclaman yaong masasaguang man~ga cagayacan.

Nasabi ko iyon sa kahulugang saan man tayo makarating at saan man tayo maparoon ay natatalaga akong umagahin sa iyong piling ... At sapagka't dito man sa bangka ay nasa piling mo rin ako, kaya baga aking pinanghihinayan~gan ang madaling ikatatapos n~g ating pamamangkang ito. N~guni't sayawan at hindi pamamangka ang ating ipinarito....

Sinong macapagsasalaysay nang man~ga casiraang nangyayari sa man~ga caloloua dahil sa pagbasa nang man~ga masasamang libro?

Kilanlin ang apô ayaw makisama kung hindi sa pawang mauulol niya mag mula sa n~gayon idilat ang mata pagka't daig nito ang m~ga bívora. Ating pamangkaan matingkalang bilin n~g bantog na Rizal tumubos sa atin kailan man anya at walang alipin walang manglulupig walang mananaksil. P.S. Lopez. Limbagan nina Fajardo at Kasama Daang Carriedo Blg. 101, Sta. Cruz =Sa aking Bayan=