Nang macalipas-lipas na ang canilang pagtatauanan at pagsisistihan, ay ipinadala nang Alguacil mayor , na si Gabriel ang pañgalan, ang nasabing sulat doon sa pinadadalhan.

Si Enrique. Datapoua,t, ¿di caya lalong magaling ang magcaroon si Robinson nang isang bangc

Nagpakamatay ngayon ang iyong kaisang puso sapagka't nang dahil sa iyong pagsusukab ... At, kung si Eduardo ang naging palad mo, at sa harap na iyan ng maraming kababataan at kasariwaang nangauuhaw sa hamog ng pagibig ay mabighani ang iyong palad at matutong magduyan sa bisig ng iba, ay ano pa rin kaya ang sasapitin ng isang yaong pinaglalaruan mo ng paggiliw?

Si Luisa. Natatalastas ninyo na ang caniyang guinau

Tila mandin humahanap si Párì Salví n~g mapagbigyán n~g cuchara; tiningnan niyá si María Clara at anakí'y nag-aalinlan~gan; n~guní't nagbago n~g panucal

Ang canyang m~ga buhoc na nacaliliguid sa mukha niyang tabas itlog ang nacararagdag n~g gayong nan~gan~ganinag na pamumutla, na binibigyang buhay lamang n~g malalaking m~ga matang puspos n~g calungcutan. Na sa canyang siping ang canyang dalawang caibigang babae at si Andeng na may babae na isang san~ga n~g azucena.

Sa pagcá't gayón ang ipinag-útos n~g curang malakí. ¿Síno ang curang malakí? ang tanóng ni Ibarra. ¿Síno? Ang nangháhampas, si parì Garrote. Hinaplós ni Ibarra ang canyáng nóo. Datapuwa't ¿masasabi ninyó sa amin man lamang ang kinalalagyan n~g húcay? Dapat ninyóng matandaan. N~gumitî ang maglilíbing. ¡Walâ na riyán ang patáy! ang mulíng isinagót n~g boong catahimican.

Ipinalálagay ni tía Isabél na cayâ may pagca mukháng europeo si María Clara'y dahil sa paglilihí ni Doña Pía; natatand

Lumapit cay Ibarra, nakipagcamay sa canyá at nagsalitâ: ¡Guinoong Ibarra, hinahan~gad cong mákilala co cayó; caibigan cong matalic si Capitang Tiago, nakilala co ang inyóng guinoong amá ...; ang pan~galan co'y Capitang Tinong, nanánahan aco sa Tundóng kinálalagyan n~g inyóng báhay; inaasahan cóng pauunlacán ninyó acó n~g inyóng pagdalaw; doon na cayó cumain búcas!

¡Sa pagca't ipinag-uutos ninyó'y acó'y sumusunod! ang iniwacás ni Fr. Sibyla. ¡Aco'y hindî nag-uutos! ang itinutol n~g franciscano ¡aco'y hindî nag-uutos! Umuupô na sana si Fr. Sibylang hindî pinápansin ang m~ga pagtutol na iyón, n~g macasalubong n~g canyang m~ga matá ang m~ga matá n~g teniente.