Cataua'y naurong at big lang nataas ang muc-ha'y dumilim at loob nasindac. pagcat ang acalang may buhay at lacas bangcay n~g nagcatay sa dugong nagdanac. Mata'y tinin~gala't camay haluquip quip aniya "¡ó Dios co n~g aua at bihis! hindi mapag hulo ang dito'y namasid naguing bun~ga'y bangcay n~g turo cong litis.

¡Nagágalac acó anyá, na tinatapictapíc ang balicat n~g ayudante; n~gayón co lamang nakita cung paano ang paráan upang maguíng isáng magaling na castil

Sa catunaya,y, napagquiquilala ninyong lahat sa aquing muc-hâ, na aco,y, natatalaga n~gayong magpahayag nang isang salitâ na sucat icatuto ninyo at icaalio; yayamang tayo,y, nagcatipon sa lilim nitong punong cahoy, ay samantalang linalala natin ang ating man~ga buslô, at nang tayo,y, mabihasa sa gauang ito, ay sasalitin co sa inyo ang isang nangyari ... ¿Canino caya nangyari...? Cay Robinson. ¡Baquit hindi cayo macasagot!

Taghoy nang princesa ¡oh Vírgen María! patnubayi aco,t, iyong ipag-adyá, sa sentenciang bigay n~g hari cong amá tinatangap co po cahit ualang sala. Sa dalauang matá ang luha,i, nunucal sa habag na dala nang princesang mahal, maraual cong palad na quinahinatnan Dios co po,i, aquin na pagtitiisan.

N~guni't siya nama'y tantong nan~gan~ganib na baca ang Hari ay magdalang galit, caya ang uinica'y iyong itahimic Hari, ang loob mo't aco'y mag-iisip. Upang tamuhin mo ang sa pusong nasâ ay lilinin~ging co ang paraang pauâ, anang Hari nama'y icaw ang bahala't tanang cailan~gan ay nang maihanda,

Saca cuscusing palibot ang man~ga tabi nang sugat, hangang sa tatlong daliri calayo doon sa sugat, nang timbang saicapat nang ungüentong tinuran co can~gina, na bilin sa número 28; at ito,i, gagauing minsan arao-arao. Ang sugat ay gagamutin at babahauin para nang ibang man~ga sugat; datapoua maigui ring pabayaan munang magnacnac nang malauon.

«Icao, camatayang aquing iniirog, «baga man sa iba,i, caquilaquilabot, «gamitin mo hayo tabac na pang-lagot «pagca,t, ang nasa co,i, hinin~ga,i, matapos. «Cung gunitain ca,i, iquinalulumbay «nang pusong alipin nang samundong layao, «n~guni,t, cung sa aqui,i, quita,i, minamahal «at inaanantay ca sa gabi at arao.

At cung hindi tablan ng taga at sacsac ay iyong barilin ng sa boong dahas ng upang matalos ang buti cong hauac at ng maniuala ang macamamalas. KALINT. Tignan co! tignan co! aquing susubuquin ang daluping ito na lubhang magaling ng nawa'y mahaui ang dauag sa bañgin na nacasusucal sa iyong panimdim.

Caya, cayo nang bahalang sumunod ó sumuay sa hatol co sa inyo, na paouiin ninyo baga, at patirahin dito sa bayan ang inyong anac. Baquit, , hindi, ang sagot ni cabezang Andrés, baquit, , hindi namin susundin ang inyong hatol? Asahan, , ninyo, na cung totoo ang ipinamalita, , ninyo sa amin, ay agad-agad cucunin co si Próspero sa Maynila, at ipagsasama co, , rito.

¡Hindî cailan~gan! ang sinábi namán n~g isá; ang lahát, ay naihandâ na natin. Huwág lamang magcaroon n~g lálong maráming "voto" ang bálac n~g m~ga matatandá.... ¡Hindî co inaacalang magcaroon! ani Don Filipo; acó ang magháharap n~g bálac n~g m~ga matatandâ.... ¿Bakit? ¿anó ang sábi ninyó? ang sa canyá'y m~ga tanóng n~g m~ga nakikinig sa canyáng páwang nan~gagtátaca.