Cucunin co sa beaterio ang aking m~ga bagaybagay roon ang sagót ni María Clara. ¡Aháaá! ¡ahá! tingnán natin cung sino ang mananalo sa amin, tingnan natin! ang ipinagbububulóng na hindî nápapansin ang sinasabi, na anó pa't nagtacá, ang dalawang babae. Tinún~go ang hagdanan at nanhíc doon si párì Dámasong nacatun~ ang úlot't madálang-dalang ang hacbáng.

Caya, cayo nang bahalang sumunod ó sumuay sa hatol co sa inyo, na paouiin ninyo baga, at patirahin dito sa bayan ang inyong anac. Baquit, , hindi, ang sagot ni cabezang Andrés, baquit, , hindi namin susundin ang inyong hatol? Asahan, , ninyo, na cung totoo ang ipinamalita, , ninyo sa amin, ay agad-agad cucunin co si Próspero sa Maynila, at ipagsasama co, , rito.

Nang nunong si Adan na pinatamaan nang sumpa nang Hari nang sangcalan~gitan, na sa iyong pauis , aniya,t, capagalan doon mo cucunin ang icabubuhay . Munti man ay hindi nagdamdam nang hapis yaring aquing puso sa gayong narinig, sapagca n~ga,t, tantong ayon sa matouid ang caniyang aral na ipinagsulit.

Niyong sila'i, aalis na at oouí sa Berbania, ay nangusap capagdaca ang princesa Leonora. O don Juang aquing búhay ay aquing nacalimutan, ang singsing cong minamahal sa lamesa ay naiuan. Anang príncipe at badyá cayo'i, maghintay aniya at aquing cucunin muna yaong singsing nang princesa. Ani doña Leonora huag na guilio co't, sintá, cun paroon cang mag-isá malaqui cong ala-ala.

Nang cucunin niya, ay namatay siya sa Panamá, na hindi niya nacamtan

Cung ito'y maganap ualang sala't tunay Julieta'y dadalhin sa calilibin~gan at doon cucunin sa inaacalang oras na pag-lipas n~g pulbos na taglay, Harap ni Romeo at saca dadalhin, n~g lubos maligtas sa bagong hilahil, at sa dating tiis paraan isipin ang bun~ga n~g tica n~g boong namnamin;

Romeo'y sa busal n~g dusa at poot naguing casagutan sa asauang irog, sa tica n~g Conde banal na umayos at ang tagong lihim huag ipatalos; Aniya, sa mabuting paraan cucunin hindi maglalaon Julieta sa piling n~g mahal na ama't ito'y pagpilitin n~g upang maligtas sa bagong hilahil.

Susumpiting macadalaua man lamang arao-arao nang bilin sa número 5. Pag nacaraan ang guinao, sasangrahan pagcaraca, na ang dugong cucunin, ay timbang labing dalauang piso, ó labing apat cun ang maysaquit ay bata pa at malacas; itong pagcuha nang dugo siya ang bagay na gamot dito.

Ano't n~gayong nanao mahalang buhay Julieta't Romeo sa pag si sintahan, siya namang banguitin tauong naramdaman Julieta'y n~g bago maquita ang sundang. Si Fray Lorenzo, ito't ang sa nais Julieta'y cucunin sa pagcat sumapit. pulbos na ininom ang taglay na bagsic n~gunit n~g mamasdan naguiclahang isip.

Búcas ay ihahaguis n~g camahalan ninyó ang tungcód na iyán sa apóy at n~g inyóng mapainit ang maguináw na dacong hápon n~g buhay, at ang cucunin namán ninyo'y ang catungculang pagca ministro, ang idinugtóng ni párì Sibyla. Psch! oo ... hindî ... ang maguing ministro'y hindî siyáng lalong aking pinacahahangad na camtan: sino mang waláng carapata'y naguiguing ministro.