Caya aco,i, nagtanong at nagtanong sa mañga nacacaalam, at inosisa co pa, sa mañga sucat cong paniualaan, itong bagay na ito, at ayon sa canilang aral sa aquin, ay masasabi co sa iyo, na tila icao, ñga,i, siyang nagcacamali, at tumutongtong sa madulas na tungtuñgan, gaua, yata, nang cahañgalan mo.

"Kaululán!" ang sigáw ng pinunò na muling tumungó, nagsalikod kamay at nagyao't dito "Ang mga ulol na nagsasawa sa búhay ang tangi lang makasusunód sa mga áral na iyán! Ang mga pulís ko ay hindi mga ulól! Kung kayâ sila nangagsiúrong na gaya ng sabi mo ay hindî sapagka't sila'y mga duwag, kundi sapagka't sila'y nátutong gumamit ng ulo, natutong gumamit ng sentido común. Alám nilá ang halagá ng búhay; silá ay mga padres de familia; may mga anak, asáwa, magulang na sa kaniláng-kanilá lang umaása; bakin kayâ at hihinting sila'y magpatiwakál?" at dito'y hinaráp na naman ang binat

Ang icaanim ay baual ang lahat na man~ga librong sulatin cun ipan~galat, na ang taglay na laman ay man~ga maling caisipa,t, man~ga aral na laban sa pinasasampalatayanan sa atin nang santa Iglesia . Gaya nan~ga baga nang librong catha nang =Dr.

Sa bauat baya'y magcacaroon n~g isang aralán n~g bayan, at dito'y nacapapasoc n~g ualang upa ang m~ga batang lalaqui at babayi na ibig macataroc n~g simulang aral, at ito'y pan~gan~gasiuaan n~g Sanguniang bayan na siya ring magpapalagay n~g m~ga Maestrong catulong sa baua't náyon.

Touing oras iinumin niya naman ang isang cuchara nang bilin sa número 77. Cun baga nahahalatang marami ang sicmura ayon sa aral sa capítulo 88, ay magaling painumin nang pasuca número 34, ó cun hindi ibig nang maysaquit yaon, ang turo sa número 8, ay na-aari.

Opo, ang bawat taong mga naroon na nakikinig, nang mga sandaling yaon na binigkas niya ang talumpati ay naghabilin sa lahat ng diwa ng mga dakilang aral at mga may kahulugan at ginintuang kaisipan na namulas sa kanyang mga labi. Hindi ito isang pagkutya sa inyo G. de la Rosa.

Si Graciano Lopez Jaena ay buháy sa m~ga pusò n~g bawa't pilipino at a~g aláala sa kanyá~g m~ga gawâ ay isá~g dakilá~g aral na karapatdapat uliranín. Magi~g tibay a~g m~ga talata~g itó n~g kanyá~g pagká walá~g Kamatayan.

Sa «Ateneo de Manila» siyá sibol, at gaya n~g lahát halos na aral sa m~ga Hesuita ay lumabás siyá~g isá~g mabuti~g bat

Minulan na niyang tiquis isinabog ang lunas na aral sa bata cong loob, at sa aquing bait ay ipinapasoc yaong carunun~gang camahala,i, puspos. N~guni,t, pahintulot niya ang maglibang sa capoua co batang nagsisipag-aral, at isa n~ga rito,i, naguing caibigan mahiguit sa isang capatid na tunay.

Si Antonio Luna, gaya n~g m~ga dakila~g Bayani, ay namatáy n~g walâ sa panahón; ~guni't sa kanyá~g kamatayan ay naìwan niyá a~g aral na lubhá~g mapakinaba~g sa m~ga panahó~g hináharap natin.