Ang isa pang totoong cailan~gang gauin, ay sipsipin ang caliuang suso nang bata, bucod dito,i, dadalhin sa maaliualas na lugar ang sangol, at cucuscusin ang boong catauan niya nang mahinang pagcuscos, lalo pa ang palad at ang talampacan nang damit na iniinit init sa apoy. Cun ang bata,i, nasaol-an na nang buhay, ay talian na ang pusod.

Naguiguing panakip ang naibibigay sa balang caniyang man~ga cailan~gan, ang man~ga duc-ha pa ay natutulun~gan nang caunti niyang paghahanap buhay. Ikinatutua na niya nang malabis ang pagcain niyang tinapay at tubig, at nang ilang pasas at di gumagamit nang nin~gas nang apóy sa cubong maliit.

Ipinamalita ang bagay na ito kaya't ang naglakbay ay maraming tao pawang nagsikuha ang bawa't dumalo ay walang binigyan na kahima't sino. Sabihin pa bagang man~ga kaguluhan tanang tagaroong lahat ay dumalaw sampung Arzobispo doon ay naglakbay sulat ay kinuha'y di rin ibinigay.

Kaya't karamihan sa mga kaibigan ni mang Alejandro, mayaman at matataas na tao, ngayo'y nagiging mga kakilala tuloy ni Leoning: at nagiging mga kapalagayang loob pa. Natapos at natapos ang sayawan at umuwi ng sariling tahanan na ang taglay sa puso ay ang kalungkutan. Anong lugod nga naman sana kung ang sayawang yaong lipos ng aliw ay naging kasayawsayaw niya si Eduardo?

¡Ps! ani María Clara at tinampál ang camáy ni Ibarra; hindî ipinahihintulot ang paghípò: ito'y isáng sulat n~g pagpapaalam. ¿Iyán ang isinulat co sa iyo bago acó pumanaw? ¿At sumulat cayó sa akin n~g ibá pa, aking guinoo? ¿At anó ang sinasabi co sa iyo n~g panahóng iyón?

¡M~ga guinoo! ani Don Filipong pinipiguil ang pagtáwa; hindî co pa sinasabi ang panucalang dalá rito naming m~ga "bát

Sa wakás ay pinagtibay din at bilang saksi n~g pinagkasunduan, lahat ay nagsidukot at kinuha ang kanikanilang m~ga "cedula personal" at pinagpupunit, tandang hindi na sila babalik sa kanikanilang bahay. Pagkatapos ay nagpangkatpangkat na. 55. =Ano pa ang kanilang pinagtibay?= Na salakayin ang Maynila n~g ika 30 n~g buwang binanggit.

Si Dr. José A. Burgos ay nagí~g pa~galawa~g Kura sa Katedral nitó~g Maynil

Sinasabing ni saan man ay wala na ngayong matatagpuang isa mang salin ng "Floranteng" limbag noong buhay pa si Balagtas, at may paniwalang ang iniingatan ni Dr.

Rizal; sinulat a~g «Patnubay n~g Pagsintá» ... «Lucrecia Triciptino» at ibá pa~g lubhá~g marami~g mátutukoy.