Dito na minulán ang pagpapahirap sa aqui,t, ninasang búhay co,i, mautás at n~g mag victoria sa Albaniang Ciudad pag dating sa Percia,i, binilangóng agád. At ang ibinuhat na casalanang co dipa útos niya,i, iniuan ang hocbó at n~g mabalitang Reino,i, naibauí mo, aco,i, hinatulang pugutan ng úlo.

Baluti,t, coleto,i, mo papayagan madampi,t, malapat sa aquing catao-an cundî tingnan muna,t, bacâ may calauang ay nan~gan~ganib cang damit co,i, marumhán. Sinisiyasat mo ang tibay, at quintáb na cong sayaran man nang tagá,i, dumulás at cong malayò mang iyóng minamalas sa guitnâ nang hokbo,i, makilalang agád.

Ang icapitong hinihin~gi ay ang cagandahan nang babaye ay malagay sa caiguihan sapagca,t, cun lumabis, marahil ay di matahimic ang lalaqui sasaguian nang agam-agam na sa caramihan nang nalulugod sa caniyang esposa ay baca siya paglilohan. Gayon ang sabi nang daquilang Sacerdote nang Santa Iglesia na si San Juan Crisostomo.

Tungkol sa "magcatotoo", sa tulang: "aniya,i, bihirang balita,i, magtapát cong magcatotoo ma,i, marami ang dagdág". ay isa rin sa nasa aming siping pinag-aalinlanganan namin, kung ganyang nga kayang talaga ang nasa aming sinipian, o kung nagagad lamang namin sa "Kun sino ..." ayon kay De los Santos ay "magtotoo" iyan, at ganyan din ang na kay P. Sayo. At tila ganito nga ang tama.

Pupunuan nang mayusculas ang m~ga pan~galan at apellido nang tauo, caparis nang Francisco Baltazar ; ang sa mga caharian, Ciudad, bayan, provincia, bundoc, dagat, ilog, batis para nang España Maynila, Biñang, Batangas, Arayat, Océano, Pasig, Bumbun~gan ; gayon din ang n~galan nang carunun~gan, para nang Teología , nang Artes , para nang Gramática, Poecia ; gayon din ang n~galan nang manga catungculan, para nang General, Papa, Arzobispo .

Pumasoc si Rizal sa kinalalagyan n~g iná at capatíd na babae at tinanóng n~g marahan cung nakikilala nilá ang táong iyong bagong datíng, na ang sabi'y camag-anac daw nilá. Lumabás ang iná at capatíd ni Rizal; pinagmasdang magalíng ang bagong datíng pagcatapos ay nasoc at sinabi cay Rizal na hindî nakikilala.

Ang pagcatutu co,i, anaqui himalâ, sampô ni Adolfo,i, naiuan sa guitnâ, maingay na lamang taga pamalit

N~guni't nang matapos kami n~g agahan tumangap na mulí n~g padalang liham na ang hinihiling niyaong karain~gan ang magandang nasa'y bigyang kasagutan. Narito Marcela at iyong abutín itong ikalawang hatid na pagdaing Dalmacia'y oo n~ga't aking babasahin na kung anong bagay ang sa pusong hiling. Ang pagbasa ni Marcela sa pan~galawang hibik ni Constancio tungkol sa pag-ibig.

¡Ina ko! ang sigaw mong halos paiyak ¡Ina ko, ayoko, huwag! Palibhasa'y patuloy ang pagbibiro ng ating mga kasama, ay nagsabi ka ng totoo, na hindi ka marunong lumangoy. Makaraan ang ilang saglit ay nagyaya akong umuwi upang huwag malubos ang sa iyo'y pagtakot nila. At nang tayo'y nasa pampang na'y ibinalita sa atin ng isa ninyong alila na ang tatay mo'y nagagalit sa iyo.

Demónyong sungayan! Demónyong may buntot!" ang sigaw niláng magkamáyaw. At demónyo ngâ namán!... (Noon ay kasalukúyang nagdadaos ng Karnabál sa Maynil