Di cung magcagayon ay macaaasa caming maliligtas sa bilis n~g dusa, cung cami,i, matuto na man~gagsigaya sa guinaua niyong Santa Margarita. Ang lalong mabuti sanang uliranin n~g m~ga dalaga ay ang limang Martir, na minatamis pang buhay ay nakitil main~gatan lamang yaong pagca Vírgen.

Nababagot acó sa pakikipanayam sa gayóng caraming hindî co m~ga cakilalang walang pinag-uusapan cung di m~ga sasabun~gin at m~ga baraja. Nan~gagsipanhic silá.

Hahanap nang lugar mabuting tayuan na uala sinomang sucat macamalay, at cun matapos na,i, babalic na naman sa cay Felicianong canyang caibigan. Ganitong palagui guinagaua niya hindi natatanto nang canyang casama, sa laqui nang hili siya ay gumaya nainom na lamang cung nagugutom na.

Na dictan ang caniyang boong catauan niyong linapad na man~ga tanso,t, bacal, na man~ga binaga,t, upang mahirapan at cung matapos na ay saca pugutan. Yaong Martir namang si S. Teopilo dating caáuay nang man~ga cristiano, doon sa Hucoman ay palagui ito sa dahilang siya,i, isang Abogado.

Tumelégrama si Juan Crisóstomo Ibarra buhat sa pan~gulong bayan n~g lalawigan, na bumabati siyá cay tía Isabel at sa pamangkin nito; n~guni't hindî ipinaliliwanag cung bakit walâ siyá roon. Ang acál

Baga man, , nahiya acong totoo dito sa uinica ni nanay, ay nagpacatapang din aco, at tila,i, nagcaroon nang caunting lacas ang aquing loob, caya ang sagot co sa aquing ina,i, ganito: Nanay, cung sa natuturang novia,i, uala, , acong novia; subali,t, mayroon dito sa ating calapit isang dalaga, na palagui póng sumasagui sa aquing loob at pag-iisip, dahilan sa minamabait cong totoo siya, at minamagaling co naman ang caniyang ugali.

Ang totoo niyang iquinaliligalig, ay ang paghanap nang paraan na magcaroong mulî nang apuy cung sacali,t, mamatay ang caniyang sigâ. Cung minsan ay quinacamot ang ulo sa pagpipilit nang pagcucurò nang mabuting paraan; cung minsa,y, biglang ilacpac ang camay sa pagcapagod nang caiisip; cung minsa,y, nagpapasial, na di maalaman cung ano ang caniyang gagau-in.

Siyá n~ po, ang ipinagpatuloy n~g alilang babaeng nan~gán~gatal; cucuha sana acó n~g pataní ... tumanáw acó sa halamanan n~g capit-bahay upáng maalaman co cung siyá'y naroroon ..., ang nakita co'y isáng lalaking úugoy-ugoy; ang boong isip co'y si Teo, ang alilang siyáng lagui n~g nagbibigay sa akin ..., lumapit acó upáng ... cumuha n~g patanì, at ang nakita co'y hindi siyá cung hindi ibá, isáng patáy; tumacbó acó, tumacbó acó at ...

Subali,t, nang aalis na ang aming Maguinoong Capitan, ay ipinamanhic ni cabezang Andrés sa caniya, na cung mangyayari sa caniyang loob, ay houag bagang ipaembargo niya muna ang canilang pag-aari, at siya,i, magbabayad at magbabayad nang lahat na ualang culang.

¡Cung ibig niyáng másumpong ang sa canyá'y nawalâ ang idinugtong hin~gin niya sa canyáng San Antonio ó magsacdál cay