Yaong encantong laon na ay inalis capagdaca, yaóng batóng balót nila nagsilitao na lahat na. Ang lihim na iningatan nang hari nilang magulang sa panahóng ito naman ay caniyang inalitao. Ang tigre't, león sa parang at tauo sa caharian, sila'i, nangagsipaluál sa balát cayong catauan. Nang, mangyaring malabas na ang tauo ay cumapal na, nagpahanda nang lamesa itong si doña María.

Inacalang inagao sa bibig niya, Datapoua,t, dito,y, nagcamalî siya, Pagca binitiuan ang caniyang dala At hindi nacamtan ang ninanais niya.

«Ang lahat nang salitang ito, para nang nabanguit na, ay sinasalita nang isang Caballero na ang n~gala,y, si Garci-Sánchez de Figueroa, na sa caniya co napaquingan, at nacaquilala cay Pedro Serrano; pinatotoohanan niya na sa caniyang bibig napaquingan, at nang matapus na siya,y, maquita nang Emperador ay binauasan nang cauntì ang caniyang buhoc at balbas nang houag dumating hangan sa bayauang; at cung siya,y, natutulog sa bagi ay pinupusód niya, at cung hindi gayon, ay sungmasabog sa hihigan na nacalilingatong sa caniyang pagtulog

Romeo ang caniyang malambing na sagot aniya, "sa silid mo magtuloy cung tulot aco'y macacanlong sa guinao at hamog tahimic pa quitang ualang caba't tacot." Sa pagayong hiling Julieta'y dinamdam naapi ang budhi't ang dib dib sinicpan, naurong sa layo't ang mata sa hirang tila baga ibig lihim pa'y hanapan.

Naniuala si cabezang Angi sa pañgaco nang caniyang anac, at naniuala naman si Felicitas; subali,t, iba ang nangyari.

Dito na tinamó yaong mantong azúl at belang mapula na ualang caucol, caya ang caniyang familia n~ga noon ang toua nang dibdib ay hindi gagayon. Madali't salita nang ito'y malaman na sa Pagpapari ang pag-aaralan nang caniyang magulang cusang binayaan tanang hanap buhay sa ciudad nang Vigan.

Sa pagaalaala Robinson, na bacá sacali ay mayroong dumaan sa malapit sa caniyang pulò, ó matiguil caya doon ang alin mang sasac-yan sa oras na siya,y, nalalayô sa tabi nang dagat, ay inacal

Cun siya,i, buntis, at gaano calauon ang caniyang cabuntisan. Cun siya,i, bagong galing sa pan~gan~ganac. Cun magaling ang caniyang pan~gan~ganac. Cun lungmabas ang ugaling lungmalabas na dugo sa nan~gan~ganac. Cun mayroon siyang gatas. Cun siya rin ang nagpapasuso sa bata. Cun mayroong sungmunod na saquit doon sa caniyang pan~gan~ganac.

Saca ang maysaquit ay nanghihinang totoo, lungmalalim ang caniyang mata, hindi macalonoc; namamaga ang paa, at nanlalamig ang man~ga dulo nang paa,t, camay, at ang sungmosunod doon ang camatayan. Ang gagauin nang may catauan cun ang caniyang saquit ay bagong-bago pa, ay magbago siya nang lugar, cun baga ang caniyang tinatahanan hindi pinapasucan ó hindi natatapat na magaling sa han~gin.

Ang man~ga pasa ay hindi sucat hiuain, sapagca cun gauin ang man~ga turo sa itaas, ay siyang cusang mauauala. Ang maigui namang gauin nang tauong masipag mag-alaga sa caniyang catauan ay gayon.