N~g na sa pagbabarilan na si Rizal, siya'y nakiusap sa capitan n~g infanteríang mag-uutos sa m~ga sundalo sa pagbaríl sa canyá, na siya'y barilín n~g paharáp. Hindî mangyayari ang sagót n~g capitan ang útos sa akin ay ipabaríl co cayó n~g patalicód. Aco'y hindi naglilo sa tinubuan cong lupa at di rin aco nagtasil sa naciong castila ang tutol ni Rizal.

Nábihag si Mabini n~g m~ga kawal na amerikano sa Kuyapô, Bago~g Esija, niyaó~g Disyembre, n~g taó~g 1899, at dinalá siyá sa Maynil

Caya cun mahina ó hindi husay ang pagtapon nang puso nang dugo, ay mahina rin at hindi husay ang pulso, na dahil doon naquiquilalang maysaquit ang tauo. Caya n~ga yata touing sabihin sa librong ito, na ang pulso,i, malacas, ó mataas, ó puno, ang cahologan noon ay ma-aalaman na nang mangagamot ayon sa turo cong una.

A~g sigasig niyá sa pagibig sa lupa~g sarili, na noó'y lubhá~g sinísiíl n~g masama~g pamamalakad, ay palagì niyá~g ipinakilala sa kanyá~g m~ga pamamahayag; na a~g pagkahilig niyá sa pagtiwalá~g at paglay

Gayón, ma'y sa mesang handâ sa m~ga bata'y wala isá man lamang botella n~g alac, n~guni't ang cahalili nama'y ang lalong sumasaganang ang m~ga bun~ga n~g cahoy.

Samantala'y nagpapagal n~ga acô at n~g maguíng "papagayo" ang m~ga bat

Ang batang babayi na may sara ang caniyang punong catauan, ay binubutasan din nang lanceta, bago sootan doon sa lugar na yaon nang isang caputol na tingang mabilog at maicli, na may dalauang pinacatayin~ga, nang matalian sa bayauang nang bata; at houag aalisin muna hangang di mabahao ang sugat at nang houag madaiti uli ang m~ga tabi nang butas.

Hindi nacapapasoc sa aking bahay, sa Maynila, ang m~ga alférez; ang m~ga ganitó'y naghihintay sa pintuan. ¡Aba! ¡Excelentísima Señora Puput! Cung hindi sa nacaculapol na m~ga colorete, namasdan sana ang pamumula n~g mukh

Nagsasalita siya sa m~ga jesuitang hindî man lamang nan~gin~ginig ang voces: Tinutun~go natin ang "Calvario Filipino" ani Rizal sa m~ga jesuita n~g sabing masayá sa Calvario ring iyan inihandog ang mahahalagang buhay ni párì Burgos, ni párì Gómez, at ni párì Zamorang pinaghandugan co n~g walang cahulilip na pagsinta n~g kinathâ cong Filibusterismo .

Akin n~gang tinagalog, at yamang ikáw ang itinuturó n~g inyóng m~ga kababayan na parang Dalagang Mármol , sa gayó'y walâ n~g ibá pang marapat paghandugán nitóng aking pinagpagalán kundî kayó, bagamán nìnyó kilalá ang aking katauhan. Ang Singsing Nang Dalagang Marmol