¡Hes! ¡diyata't sa sacristia'y inilalagay lamang siyá sa isáng suloc na may m~ga bahay n~g gagambá! At n~g mapalagay na sa lupa si San Juan, siya'y nagmúkhang tila isá sa m~ga taong-bayan.

Waring sa mga bisig ni Eduardo ay naghehele sa katamisan ng pagindak si Fely, datapwa't gaano nga naman sanang lugod kung ang makakasayaw ni Eduardo ay ang dati niyang irog? Para kay Eduardo ay naliligayahan man siya nang mga sandaling yaon ay isang kaligayahang pangkaraniwan lamang at di paris sana kung kasayaw ang dating kasuyuan, si Leoning, nalubos sana ang kagalakan ng kanyang puso.

Datapoua,t, nang mariñgig niya sa caniyang ina, ang quinasapitan ni Próspero, ay naualan siya nang dating catibayan nang loob, at napahiga na sa banig, na hindi na siya nacapagbañgon.

Dahil dito sa man~ga tandang ito,i, na-aalaman, na hindi apoplegía ó panhihimatay ang caniyang saquit, at lalo pa cun siya,i, dinaraanan noong m~ga gayon damdam pag bagong nacacain. Cun ganoon ang lagay nang maysaquit, ay namamatay sa loob nang ilang oras.

Isáng umaga'y napasá Ateneo Municipal siyá upang makipagkita at bumátì sa m~ga jesuitang si párì Pablo Ramón at si párì Federico Faura; sinalubong siyá nitó, at sinábi sa canyáng yámang nagbago siyá nang pananampalataya'y huwag n~g túlungtong na mulî sa Ateneo; at hindî na n~ namán siyá nagbalíc doón hangang sa siyá'y binaríl.

Pagcaipon ni cabezang Dales nang hustong salapi, ay iniluas niya sa Maynila, at binayaran niya ang mañga utang na lahat, at umoui na siya dito sa Tanay. Magmula niyon, ay nasira ang capayapaan sa sangbahayan nina cabezang Angi.

¡At ang Dios ang nacacaalam cung papaano ang m~ga pagcacagawâ! Siyá n~, ¿datapuwa't man~gahas cayóng sumalansang sa canila? ¡Pagca nan~gn~giníg at gumágalaw ang lahat! ¿sino ang macasusulat n~g m~ga cahig-manóc! ¡Walâ, si parì Secchi!.... At nan~gagn~gin~gitîan n~g malakíng pagpapawaláng halagá.

Tinawag siyá~g si Husé~g Sisiw, sa pagka't siyá ay mahiligi~g kumain n~g sisiw, kailan ma'y áayáw siyá n~g inahin ó tanda~g; magi~g sa m~ga gulayin ma'y nas

Si Emilio Jacinto ay siyá~g una~g kasa~gguni ni Bonifacio, ha~ggá sa itó'y pinatáy n~g isá~g sala~ggapá~g niyaó~g 1897. Sa isá~g tagpuan sa baya~g Mahayhay, Laguna, sa isá~g malaki~g pulutó~g n~g Hukbó~g kastil

Tinicman ni Robinson na siya,y, nagban~gon, cahi,t, totoong nanghihin