Pag nacasuca na ang may catauan, saca painomin pa nang maraming tubig na linahucan nang pulot ó azucar; itong tubig na ito,i, lalag-yan din nang maraming suca; bucod dito,i, susumpiting parati ang maysaquit nang gatas na may casamang lan~gis.

Nang aco,i, tumindi na,t, ualá nang médicong gumamót sa aquin, at ang uica,i, ualang pag sala,t, di aco mamamatáy, ang catauan co,i, di co na maiquilos at ang boong asa nang aquing esposa,i, di na aco mabubuhay, ang lahat na salitaan nang aquing man~ga casambahay, cahima,t, bulon~gan ay naririnig co.

Nang gabíng malungcót na quinabucasan uacás na tadhanang aco,i, pupugutan, sa carcel ay nasoc ang isang general dalá ang patauad na laong pamatáy. Tadhanang mahigpit, ay malís pagdaca houag mabucasan sa Reino n~g Percia, sa munting pag souáy búhay co ang dusa; sinonód co,t, útos n~g Hari co,t, amá.

Macapangyarihang Amáng maauain bigyan mo po aco nang aquing cacanin, sa pagca higa co,i, idulot sa aquin iinuming tubig naman ay gayon din. Cun siya,i, iníp na niyong pagca higa sa canyang oyayi siya ay bababá, sa pag mamadali nagcacandadapa pupunta sa iná,t, mag papacabuya.

Pag nabahao na ang sugat, ay itinutuloy ang pagpurga sa may catauan na maminsan-minsan. Yaong tauong may sugat na ibig madaling gumaling, ay cailan~gan ang houag siyang cumain nang man~ga maalat, ó man~ga mahanghang, ó mainit ó maraming carne, at houag tumiquim siya nang isda at alac.

Aalis mutación Sala rica nacahiga sa cama si Soledad madilim ang escena mayroong Quingque may ilaw, lalabas si Pedro at Bacocoy may m~ga garrote . Pedro. Bakokoy dito ka iuupo sa tabi n~g escena , ka pag ang babaye ay pumayag sa bakan mo n~g alis, sakaling hindi pumayag at pipilitin, lambanuguin mo na, at babalugbugang ko naman.

Dumating ang pan~galawáng anino na nag-iin~gat n~g mainam at humintóng parang nagtitin~gintin~gin sa paliguid niyá. ¡Nahuli acó n~g pagdating! ang marahang sinabi; n~guni't baca caya man~gagbalic. At sa pagcá't nagpasimulâ n~g pag ambóng nagbabalang tumagál, inisíp niyang sumilong sa ilalim n~g pintùan. At alinsunod sa dapat mangyari'y nabugl

Ang caniyang cacanin ay caunti; ang tubig na malamig ay totoong bagay doon, at lalo pa cun lahucan nang suca, ó nang caunting espíritu de azufre, na bilin sa número 10. Pag napatahan ang dugo, ay cailan~gang purgahin maminsan-minsan ang maysaquit nang purgang mahina, para nang turo sa número 32.

Datapoua,t, pag naguing iilang arao, at nang mapagmasdan ni Dales, na ang caniyang anac, ay hindi gumagaling-galing, cung sa pagtatrabajo ; ñguni,t, maigui at malacas siya, cung sa pagligao at paggala, ay nagalit na di hamac, at pinaguicaan tuloy si Próspero nang masasaquit na uica.

Sakbibi ng isang pagkatwa, ay linisan ni Ernesto del Rio, ng makatang laging tinatakhan ng tanan ang mga ilinalathala sa mga pahayagan, ang marikit na tahanan ni D. Armando. Datapwa't, nang siya'y na sa bahay na, at anyong susulat, ay isang pag aalinlangan ang pumaibabaw sa kaniyang isip, pag-aalinlangang pumutol sa nais niyang yariin ang tulang ipinangako sa pahayagang "Ang Ilaw."