Eduardo! ang puso ko ay lason na ba sa iyo? May asawa ka! Ay! Eduardo, kung nalalaman mo lamang ang lahat! Leoning, oo, nalalaman ko, layuan mo na ako, baka.... Baka ano, Eduardo? Baka abutan ka pa ng aking manggagamot. Ng iyong manggagamot? Oo, Leoning. Nguni't dadalawin uli kita. Huwag na, may asawa ka. Walang kailangan Eduardo. Ikaw ang minamahal ko.

Lumipas ang ilang panahon at nang aking datnan ang kahoy na yaon ay labis akona napahan~g

Ama co, ang uica ni Teodora nang isang hapong masayá nang tagarao. ¿Pagsasalitaan caya ninyo cami n~gayon, para nang dati, nang anomang Historia? Oo, anac co, ang sagot nang ama, datapoua,t, sayang na di natin macamtan ang caligayahan nitong matahimic na hapon. Tayo,y, pasa parang, na doo,y, ang pananariu

Ang katapang-tapañga'y kapag napakasal ay nagiging duag, ang duag na datihan ay nagwawalanghiya, na tila walang ina-antay kundi ang magasawa para maipahayag ang sariling kaduagan.

"Pagcamatay co'y ilathála ang m~ga sulat na ito. Jose Rizal. Hongkong, 20 n~g Junio n~g 1892."

Madalas ba rito ngayon at noon mo pang araw nakikilala?... Ang binatang iya'y isa sa mabubuti kong kaibigan, siya ang umaliw sa akin at dahil sa kanya'y nagbawas ang aking pamimighati.

Ang uica nang P. Doctor Sardá: «na ang isang masamang librong may taglay na man~ga tacsil na udyoc, cun man~ga mahahalay ang halimbaua ay higuit ang casamaan sa mapagcanulong caibigan, higuit ang cahunghan~gan sa mahunghang na maestro, at lalong dapat capootan sa magdaraya,t, mapaghibong tauo.

Ang macalimang tumiboc sa loob n~g isang boong paghin~ga,i, masama sama na nang caunti. Cun macaanim tumiboc ay masama na, at may lagnat na malaqui ang may catauan; at cun sa isang paghin~ga ay tumiboc nang macapito ó macaualo ay malubhang totoo ang maysaquit.

¿Ibig ba ninyó ang anó mang gamót? ang itinanóng ni don Filipo, upáng magbago n~g salitaang nacapagbigáy dilim sa mukhâ n~g may sakít. Hindî nagcacailan~gan n~g m~ga gamót ang m~ga mamamatay; cayóng m~ga mátitira ang nan~gagcacailan~gan. Sabihin ninyó cay don Crisóstomo na acó'y dalawin niyá bucas, may sasabihin acó sa canyáng totoong mahahalagá.

At, ang paghihinagpis ay lalong nagulol nang marinig niya ang may baklang tanong n~g matandang manang: Elsa, ¿sinong Teang ang aking narinig na tinatawagtawag? Mahabang sandaling walang kumikibo sa loob n~g silid.