Sikapin mo~g mag-isá ka~g magáral at gumawa~g tiwalag sa ibá, sa gayón ay matataya mo a~g sarili~g lakás at masasanay ka~g mag-isá sa m~ga gawain». Nagí~g kasayahá~g loób ni Gg. Teodora a~g manoód sa kanyá~g m~ga anák na bukód bukód n~g paggawâ, tila bagá niyá nákikikita sa gayon a~g malakí~g katamisan n~g isá~g kasarinlan sa paggawâ man lama~g.

Pawang agam-agam ang laman n~g lupa...! Walang kilos na di paghamak sa akin, walang bagay na di anyaya n~g lagim, walang dulot na di sa aking panin~gi'y aninong malungkot n~g m~ga hilahil. Aywan ko kung bakit nagbago ang lahat sa kabuhayan ko't matimtimang palad; Samantalang ako'y inaalapaap ay masasabi kong: ¡Lahat ay pan~garap!... Hindi ka na bago!

Kaya't kung sakaling ikaw'y may paglin~gap kung may pagtin~gin ka sa imbi kong palad, ay mangyari mo n~gang iligtas sa hirap ang kabuhayan kong sawa sa pan~garap. =Ang iyong pangako= Sa iyo, Pitiminí .

Si Juancho lámang ang nakababatid kun sino ang demonyóng iyon! "Pagsalitaín ngâ natin" ang bigkas ng isang pingkaw "Hoy demónyo! demónyo! magsalitâ ka ngâ." Ang demónyo'y parang bingí. Hindi ináalis ang tingin kay Gerardo na pagkatápos na mabása ang sulat ay lumapit sa may dalá at tumanóng: "Sino kayo?" Ang demonyo'y parang pipi.

Halihalimbawang may katotohanan ang bikig n~g pusong ipinagbibintang yao'y hindí dapat ipagmaka-in~gáy pagka't sa asawang pan~ganib n~g búhay. Kaya sino ko man irog na kapatid na may asawa nang pinakai-ibig kung may panibugho ka mang ini-isip ay pakabalutin sa lihim n~g dibdib.

Ang mga babai sa Esparta'y sukat kunang uliran at dito'y ilalagda ko ang aking halimbawa: Nang iniaabot ñg isang ina ang kalasag sa papasahukbong anak, ay ito lamang ang sinabi: "ibalik mo ó ibalik ka," ito ñga umuwi kang manalo ó mamatay ka, sapagkat ugaling iwaksi ang kalasag ñg talong natakbo ó inuwi kaya ang bangkay sa ibabaw ñg kalasag.

Balt: Tunay n~ga, iha. Tio Bes: Bah, mallari, siya ang sumese doon; saka dela niya, bang regalo kanú queka. ¡Naku, taganang mahat sa kanyá ing asung iyon. Tagpo VI. =Si ANGELING at si LUISITO.= Ang: Maghintay ka pa n~g ilang saglit. Lui: ¿Maghintay pa? Ang: Oo. Pagka tayo umalis n~gayon din, ang dulo'y abutin tuloy tayo n~g habol. Lui: At, ¿paano ang ibig mong gawin ko?

Napatawa si Dioni sa anyo n~g itinuturo n~g makata. ¡Dito ka n~ga naman sa karnabal makakikita n~g sarisaring palabas! ang pakagat-labing sabi sa mahinang turing. ¡Talaga! ang ayon ni Tirso. At ¿naalaman mo, Dioni? nananaghili raw siya sa dalawang iyan, sapagka't hindi niya kasama ang kanyang minumutyang si T.... ¡Ehem! anang hipag na tinukoy. ¡Baka kung ano na iyan!...

Huwag kang matakot ... Ikaw ay hindi maaano ... Tatangkilikin ka n~g Pagawaan sa pamamagitan n~g m~ga batás ... Upang matangkilik ka at gayon din ang ibang kasamahan mong dadalhin dito ay magpapadala kami rito n~g ilang pulis na tatanod. Kung gayon po'y ... Asahan mo ang hadlang n~g kausap.

Nuon nga'y napangiti ka at sumigla ang iyong kalooban. Saka ng pumarito ang barini , na magpasadya ng mga bota ay napangiti kang muli at lalong sumigla ang iyong kalooban, at ngayong dalhin dito ng babaing ito ang mga bata ay napangiti kang makaitlo at nagliwanag ang iyong mukha. Sabihin mo sa akin, Mikhail. Bakit sumisilang sa iyo itong dalisay na liwanag at bakit ka ngumiting makaitlo?