Mapaghahalatang susog diya'y mali ang "kinalalagyan", at "quinalalagui-an" ang tunay na ibig sabihin ni Balagtas, pagka't "lagi" na sa Makating ilog si Celia, at siyang ilog na liniligawan ng Makata. At ayon kay G. Victor Baltazar, anak ng Makata, ay "quinalalagui-an" nga ang tama sa natatandaan nilang magkakapatid.

Ang ibig co, lamang, Amo, ang uica ni Dales, ay ang mag-aral si Prospero nang caunting paquiquipagcapoua tauo, at natatanto rin, ninyo, na dito sa ating bayan, ay hañgal na hañgal ang tauo, na halos hindi marunong sumagot, cung causapin ninyo, cundi tanuñgin po, ninyo silang tungcol sa mañga calabao, mañga palayan, mañga caiñgin ó ibang ganito.

Si Enrique. Datapoua,t, hindi ang lahat nang buan ay nagcacapara nang dalang arao: may bouang tatatlong puo, at may bóuang tatlong puo at isa. ¿Paanong matatalastas ni Robinson at dalang arao nang baua,t, isang bouan? Ang ama. Binibilang sa man~ga daliri. Si Juan. ¿Pagbilang sa man~ga daliri? Ang ama. Gayon n~ga; at ituturo co sa inyo, cung ibig ninyong matutuhan. Ang Lahat. Oo n~ga . Ang ama.

Ibig mo bang gumaling sia? ang tanong n~g matanda sa nananan~gis. Opò, ay huag mo po namang pahirapan at ... Angue; ang tugon n~g matand

Ang m~ga pilyong panauhin naman ay di na nakapaghintay: nagpanakbuhan pang nan~gagsipanaog din, sa paglulunggating agad na matalos ang ibig; sabihin n~g gayong biyayang balot n~g hiwaga. N~guni't ang babaeng nagabot ay di na nila nakita.

Kaguinsaguinsa'y isang babae ang na pa tawo sa hagdanan. Anó Angue?... at na parito ka? Dahil kay Ambo, ay ibig ko pong patingnan sa iyo. Oo; madali yoon, titingnan lamang pala eh ...! Ibig pong ipagamot sa iyo. At anó bang sinasakít? Walá ; Walá palá'y bakit? Meroon ; Na ano yoon? Hindi ko n~ga po maalaman. Baka pasmá? Baka n~ga po yoon ang pasma tabardillo. Hindi ka maalam mag salita!

Ang sulat ay isang salitaan sa papel, caya ang letra ay dapat linauan, at ang pan~gun~gusap ay ilagay sa ugali. Cun ang sinusulatan ay caibigan at capahayagan nang loob ay pahintulot ang humaba ang sulat, at palibhasa,i, marami ang masasaysay. Cun ang ibig sabihin sa sulat, ay isang bagay lamang, at ang sinusulatan ay di caibigan, hindi catampatan ang magsaysay nang ibang bagay.

Ang ibig ko po'y ...yaon po bang kung ako halimbawa'y may masasalubong sa daan ay huwag akong makita.

Tunay na sinupil niyang di sa palá yaong sa catauang hilig na masama, na laguing pinag-cacahirapang lubhá yaong capurihang di ibig masira. Capitulo 6.° At cahima,t, gayong caayos ang asal tunay na caniyang di pinararaan, ang man~ga pagdulog sa lahat nang araw na nagcucumpisal at nakikinabang.

Dito n~ga sandaling napa-puntang isip bago naidaing ang n~gayon co batid: lasong labis sidhi sa magcasing ibig ang biguian n~g had-lang ang ticang malinis. Uica co ay lason at sa sid-hi sacdal pagcat di pa lagoc at gunita lamang, pinanglo-lomo na niyaring catauhan marahil ay bangcay patac na maticman."