N~guni't isang arao cami'y pinatauag n~g curaug hindi na natutong mahabag, at tuloy sinabing iuan co ay dapat yaong pananahing aquing paghahanap. Acala ni ina'y mabuti ang nais, n~g curang sinabing, sa ami'y nagsulit, na aco'y gagaouing maestra sa pilit caya't ang salamat siyang ipinalit.

Nan~gin~ginig si fray Dámaso, nalimutan niyá ang canyáng sermón at ang maayos na pananalitâ. Náriníg mo ba? ang itinanóng sa canyáng casama n~g isáng binatang estudianteng taga Mayníl

"Iyán ba ang kabatáang inaasahang tútubós sa Báyang itó na ngayo'y nábibingit sa bangin ng kamatáyan? "Iyán ba ang mga kawal ng tagumpay Bukas? "¡Ah, Kabatáan! kung ang mga malilíit na kapisanan ay di mo mapagtiyagaang buháyin, papaáno kayâng pagbúhay ang iyong gágawin sa isâng Bayang malay

At n~g magtibay na caloobang tucop tin~gin ilinatag sa binilog-bilog, aniya sa sarili "¿alin sa caumpoc sa mura cong camay sinabing may imbot?" Nagcataon n~ganing ang tin~gin nabungo. para n~g patalim sa balauing anio, sa na sa isang suloc binatang patayo, na ma ayos tindig at may balatcayo

N~gayó'y nacapag-agahan na tila at nilílibang ni María Clara ang canyáng pagcainíp sa paggawâ n~g isáng sutláng "bolsillo", samantalang ibig pawìin n~g tía ang m~ga bacás n~g nagdaang fiesta sa pagpapasimulâ n~g paggamit n~g isáng plumero. Sinisiyasat at inuusisa ni Capitang Tiago ang m~ga iláng casulatan.

Ang aca,i, cong hocbo,i, cúsang pinahimpil sa paá nang isang bundóc na mabangín, caguinsa-guinsa,i, natanauán namin pulutong nang morong lacad ay mahinhín. Isang bini-bini ang gapós na tagláy na sa damdám nami,i, tangcáng pupugútan ang púsò co,i, lálong na-ipit nang lumbáy sa gunitáng bacá si Laura cong búhay.

Mabuting totoo naman, ang cuscusin touing umaga nang isang basahang tuyo ang boong catauan, lalo pa ang casangcapang masaquit. Sa panahong tag-guinao ay magaling gumamit ang maysaquit nang damit nang balahibo nang tupa na pasasayarin sa laman; na-aari rin ang damit na tinina nang azul.

Tugon n~g Princesa'y kung gayong dahil wika ko sa iyong huwag kang manimdim parang kita mo na yaring loob namin na kasing isa nang kalooban mo rin. Kinakatha niyang isinasalaysay ay ang isang abâ at isang may dan~gal na kahi't sing isa yaong katauhan ay sahol ang uri nang hamak sa mahal.

¿At bakit hindi co malalaman? Ang lalaki, na isang maglalagari n~g cahoy, pagcatapos na siya'y mapan~gulila n~g canyang asawa, napilitan namang mawal-an siya n~g bahay, sa pagca't pinilit siyang magbayad n~g Alcalde, na caibigan n~g doctor ... ¿bakit hindi co malalaman? Pinautang pa siya n~g aking ama upang macapasa Santa Cruz .

Similis simili gaudet; alqui Ibarra ahorcatur, ergo ahorcaberis! .... At nagpapailing-iling na masamâ ang loob. ¡Saturnino, anó ang nangyayari sa iyo! ang sigáw ni capitana Tinchang, na puspós n~g tacot; ¡ay, Dios co! ¡Namatáy! ¡Isáng manggagamót! ¡Tinong, Tinonggoy! Dumaló ang dalawáng anác na babae at nagpasimula ang tatló n~g pananambitan.