Agong. ¿Naniwala na kayo? sa sinasabi ko sa inyong wala akong iisipin na di masusunod, n~gayon akin si Soledad, diyan na muna kayo ja, ja ja ja Agong magsaya ka Agong aalis mamaya sa anyong si Agong ay tatalikod babanatan n~g tampal sa batok ni Pedro magugulat si Agong itatagong bigla ang kamay ni Pedro . ¿Sinong bumatok sa akin?

Cun mayroong aguardiente ó alac na matapang sa niyog ay maigui ibabad doon ang man~ga damit na pan~guscos. Mabuti namang ilapit lapit sa apoy ang tila patay cun guinagaua itong man~ga turo co n~gayon. Magaling ding ibaon hangan liig sa buhan~gin cun baga mainit ang arao.

Ang timbang saicaualong ruibarbo at ang isang gayon ding crémor. Ang timbang tatlong bahaguing crémor at ang timbang saicapat na ipecacuana, ó bejuquillo, ay hahaluin capoua, at gagauing anim na bahagui. Nota. Cun ualang ipecacuana,i, magagamit ang balat nang iguio ó aguio timbang saicapat, na isasama sa tatlong bahaguing crémor, at gagauing anim na inom.

"Oh báyan! báyan!! Násaán ang iyóng dangal?... Násaán ang iyóng lakás? "Makapangyarihan ka sa lahát, nguni't," "Diyós lang ang makapangyayári sa kanyá;" ang kaagad ay ipinútol ni Elíng. "Ang mga mapanglúpig na táo at ibáng báyan ay hindî! Di ba gayón, Gerardo?" "Túnay ang sábi mo, dapwa't di siyang nangyayári." "Sawîng pálad na lahì ang átin!" Ang binata'y mulíng tumungó at mulíng napipi.

Gayon din n~ga naman yaong man~ga diua na ualang cataua,t, espiritung paua: ang Hari sa Lan~git na di matingcala, caloloua nati,t, Angeles na madla. At itinuturo nang maestro namin ang ugaling dapat sa mundo,i, asalin: na ang catouirang aalinsunurin; ang masamang gaui nama,i, susupilin .

Nátuto siyá~g magisá sa sarilí~g sikap n~g Filosofía, Cánones, Teología at iba pa~g m~ga karunu~gan, gayón din n~g latín at griego, ta~gi pa n~g kastil

At nang silá'y sumayáw na ay pinapaglarô n~g gayón na lamang sa kamáy n~g kanyáng kayapós, ang maliít at malantík niyáng baywáng. Si Sawî, sa ganitóng laláng n~g babae, ay untîuntîng nanglíliít na animo'y isáng kandil

Ang sanhi kung kaya hindi ipinalimbag sa n~gayon kundi sa Pebrero pa n~g 1922, ay n~g maipasok ang pagbabagong gagawin n~g Batasan ó Legislatura ó Senado at Asamblea, na inaasahan n~g lahat na sa pagtanggap na ito ni General Wood n~g pamamahala sa Pilipinas ay magkakaroon n~g pagbabago ang Batas na ito ó Ley sa Paghahalal. Si Dr.

Bes: Tatang, burike ing pinsan ku, i Angeling ... Tio Bes: Alika main~gay, sabe aku ing bahala. Tio Bes: Mallari, ibig ko na sanang gawan natin ing pinagkayarian ta, kanita pang limang taon n~gayon. Tia Mar: Ampong, maninap nakung maninap pamanlumbe sipitograpo, uling babalita n~g kabisang Gusting kekami.

Bilá~g pagkilala n~g Baya~g Pilipinas sa kanyá~g walá~g kamátaya~g m~ga gawâ, ay ipinasyá na a~g kanyá~g labí ay kunin sa líbi~ga~g kanyá~g pinagpapahi~galayán n~g ganáp, at ~gayón ay nasa líbi~gan na n~g m~ga Bayani dito sa Maynil