Dinaanan nang malaquing hirap ang caauaauang maysaquit sa loob nang icapitong lingó, at siya ay nalulumbay, at cami naman, at ang isip namin ay mamamatay na; n~guni sa sumunod na arao nang Domingo ay nagnasang pumaroon sa coro; at humarap sa bendicion nang Santísimo, at nangyari ang nas

Ito ang nag-iui dito cay Hortensio, capatid nang amang pan~galan ay Fabio, at sa isang pinsan ipinaquinuso, ang batang ulila paglabas sa mundo. Icapitong taon ang edad nang bata ay sa isang pare,i, ipinacalin~ga mabait, marunong, at ang labi,t, dila ay batis nang aral na cahan~ga-han~ga.

N~guni't ang inang hindî gaya niyang musmós at hindî nagtatacbó sa loob n~g isang horas ay hindî tumutulog. Magcacaroon na n~g icapitong horas n~g umaga n~g matapos ni Fr. Salví ang canyang catapusáng misa: guinaw

Ngayon quita'i, tuturuan sundin mo't, huag sumuay, paroon cang magtuluyan icapitóng cabunducan. Itong baro ay dalhin mo sa bundóc na icapitó, at siyang ipaquita mo sa daratnáng ermitaño. At tinauag nanga rito yaong haring olicornio, itong príncipe'i, dalhin mo sa mabunying capatid co. Si don Juan ay sumacay sa olicorniong licuran, lumacad na nagtuluyan hangang sumapit sa pacay.

Yamang hindi na mangyayari naman ang paglingcuran mo sila at igalang, iyong idalan~gin sa Poong may capal caloloua nilang sa mundo,i, pumanao. CAPÍTULO III. Ang hiyas nang isip. Icapitong taon nang aco,i, sumapit, na capanahunang pagsilang nang bait, tantong minarapat nang mama cong ibig sa isang maestro aco,i, ipahatid.

Sa Comunion nitong icapitong Domingo ihain ang pusó cay Jesús, María, y Josef, at ticahing gaoin at ialay taón taón itong devocion nang pitong arao na Domingo. Ang indulgencia plenaria ipatutungcol sa man~ga caloloua sa Purgatorio, na sa buhay na ito ay nanatili sa naturang devocion. Pagninilay sa icapitong Domingo.

Ang cahulugán sa wicang tagalog n~g sulat ni Rizal cay Blumentritt ay itó: "Herrn Prof Ferdin. Blumentritt: "Minamahal cong capatíd: Patay na acó cung tanggapín mo itong aking sulat. Babarilín acó bucas, sa icapitóng oras n~g umaga; n~guni't walang malay-sala acó sa panghihimagsic. Mamamatáy acóng payap

Ang icapitong hinihin~gi ay ang cagandahan nang babaye ay malagay sa caiguihan sapagca,t, cun lumabis, marahil ay di matahimic ang lalaqui sasaguian nang agam-agam na sa caramihan nang nalulugod sa caniyang esposa ay baca siya paglilohan. Gayon ang sabi nang daquilang Sacerdote nang Santa Iglesia na si San Juan Crisostomo.

Nang magumaga nang icapitong arao ay nagbigay nang isang malaquing tou

Nguni't, quita'i, tuturuan sundin mo't, huag sumuay, lumacad cang magtuluyan icapitóng cabunducan. Doon ay inyong daratnán isang ermitañong mahal, at siya mong pagtanungan nang sadyá mong caharian. Narito't, ngayo'i, cunin mo capiraso nang báro co, at siyang ipaquita mo sa daratnang ermitaño. Cun icao ay tatanungin nang quinunan mo cun alin, ang pangalan mong sabihin isang matandáng sugatín.