Kaya't si Leoning, maging sa kasuotan ay hindi napapahuli sa mga lalong naggagaraan kasuotan palibhasa'y parang tunay na anak siya ngayon ni mang Alejandro. Ngayon ay di naman lamang pinagagawa ang ating binibini. Ang dating ginagawa niya noong una na magburda at manahi ay hindi na ngayon nahahawakan.

At kung naroon si mang Alejandro ay walang salang naroon din si Leoning at si aling Rita. Di nga mangyayaring mawala. Noo'y naghahari ang gayon na lamang kasiglahan ng sayawan. Sa bawa't mukha ng mga panauhin ay walang ano mang kalungkutang mababakas. Lahat ay ngumingiti.

Baka sakaling inaanyayahan ng mga kaibigan ni mang Alejandro? Baka kaya napapadalo sa isang kasayahan? Aywan natin. Malapit nga marahil na magkatotoo ang ganito. Si mang Alejandro ay maraming kaibigan sa siudad. Madalas ang siya ay anyayahan ng kanyang mga kaibigan. Sa mga liwaliwan, sa mga sayawan ay di nawawala ang matandang ito. Nguni't saan bahagi ng malawak na siudad naroon ngayon sila?

Nabigo siya ... Saan nga naman napunta sina Leoning, si aling Rita at ang matandang lalaking kasama nila: si mang Alejandro? Bakit nang dumarating na ang auto ay hindi sila sakay? Saan kaya sila nangaroon ngayon? Saan nga naman naroon? Saan kaya natin hahanapin? Saang bahagi ng siudad sila nagsipunta? Saan natin hahanapin sa magusot na siudad ng Maynila?

Talagang may suerte ka nga naman kaibigan. Nguni't ako'y walang malay na siya ay naririto. Kung nalaman ko ba lamang agad ang tugon ni Pako naibalita ko agad sa iyo. Sana nga; sayang na sayang. Bakit naman siya naparito sa Maynila? Iyan nga ang di ko maalaman. Pako, hindi mo ba alam kung saan nakatira? Ang matandang may-ari ng kanyang kinatitirahan ay kilala sa tawag na Don Alejandro.

Napakahirap ang magnegocio! At, upang ikaw na tuloy ang mamahala sa dalawang bata. At pasa sa Maynila ako? Di kung gayon ay ipagsasama ko na pati ang batang ito sabay turo kay Leoning pagka't wala iyang kasama rito. Mangyari pa. Nguni't anong magagawa niyan doon Alejandro, ay sa narito ang kanyang pinagkakakitaan: ang manahi at magburda ng damit. Ah, at marunong ba siya?

Nawiwili na si Leoning sa kanyang bagong kasuyuan, ang kanyang kasuyuan ngayo'y siyang laging nagpupunta sa bahay ng binibini upang makipagusap at makipagpalitan kay Leoning ng mga balita at buhay-buhay. Ang kaagaw niyang yaon ay isang matanda ng binata na ayon sa kanyang balita ay isang mayamang mangangalakal na naging kasama ni mang Alejandro na kapatid ng ali ni Leoning.

Cruz, Maynila; Tansa, S. Pedro Tunasan; Llana Hermosa at sta. Alejandro papa mr. Antonína bg. at Maura ms. Kabiluan sa Timbangan 9.47.3 ng gabi Paglalahong ganap n~g Buan na di makikita sa Pilipinas. 4 Mar. Ntra. Sra. de Antipolo, Ss. Ss. Ciriaco ob., Pelagia bg. at Antonia m~ga ms. 5 Mier Ss. Pio papa kp. Crecenciana, Irene m~ga mr. 6 Hueb. Ss.

Kaya't matamang pinagmasdan ni Leoning ang sakay samantalang umiibis sa sasakyan. Nguni't ang hinalang yaon ni Leoning ay nabigo. Yao'y isang lalaking matanda na: ang kapatid ng ali ni Leoning, si mang Alejandro.

Palibhasa'y si mang Alejandro ay kaibigan ng maraming kilalang tao sa Maynila kaya't ito namang si Leoning ay hindi rin nawawala at kasama saan mang kasayahan mapunta ang matandang ito. Paris nga naman nang naganyaya ngayon sa kanila, na, hindi rin napahuhuli kay mang Alejandro. Mariwasa at maraming kumakalansing.