Pagkatapos n~g pagkakasunduan ay ginaganap ang pagkakaloob n~g bigay-kaya na ang karaniwang halaga ay isang daang putol na ginto na maaaring palitan n~g m~ga alipin ó m~ga hiyas.

Kung sakaling malaki ang bigay-kayang ipinagkaloob n~g lalaki ay pinagkakalooban naman n~g biyanang kaniya ang anak n~g tinatawag na pasunod , na dili iba't isang kuintas na ginto ó dalawa kayang alipin; at ani Colin ay isinasauli ang boong bigay-kayang ipinagkaloob kung maging masunurin ang manugang, at kung hindi ay binabahagi sa m~ga dapat magmana; datapuwa't ani Delgado, ay patanaw-tao lamang na ipinamamalas sa m~ga nagsidalo, dahil sa ang m~ga yao'y hiram na isinasauli pagkatapos.

Lubha~g marami~g papuri a~g kanyá~g tina~ggáp sa na~gagsipanalumpati at isá rito ay a~g ati~g dakila~g bayani~g Dr. Rizal na nagsabi n~g gayarì: «Paghawì n~g tabi~g at makita natin a~g «Spolarium», ay máriri~gig na natin, a~g ta~gisan n~g m~ga alipin, n~g kakilákilabot na takot sa digmaan, at a~g taghoy n~g m~ga ulila».

Inaalipin din ang lumabag sa isang pan~gulo ó maginoo na gaya halimbawa n~g magdaan sa silong ó bukiran nila, ó makasira n~g ano mang pag-aari nila, ó makatapon kaya n~g ano mang dumi kung nagdaraan sila ó magkasala n~g ano man sa m~ga kabahay n~g pan~gulo, at iba pa. Ang m~ga anak n~g talagang alipin na ay alipin din.

«Icau na tacbuhan niyaring abang puso »sa anomang dusa na sumisiphayo, »sa lilim nang iyong ampo,i, nagtatago »itong alipin mo, taglay ang pagsuyo. »Icao ang ligaya cung aco,i, malumbay, »matibay na moog niring cahinaan, »saclolo cong tan~gi sa capan~ganiban »at sa aquing isip ay caliuanagan.

Ang sumusunod sa nan~gabangit ay ang m~ga alipin , na sa Bisaya'y oripun , at m~ga ito'y may dalawang kalagayan n~g pagka-alipin: ang aliping namamahay at ang aliping sagigilir ; itong hulí sa Bisaya'y tinatawag na n~galon . Ang aliping namamahay ay pinagbibigyan pakundan~gan.

Buhat pa niyaó~g iká 28 n~g Disyembre n~g 1916 ay náratay na sa baníg, ~guni't na~g buksan a~g Páaralán niyaó~g Enero, ay pa man halos makagulapay ay dumaló rin sa kanyá~g bulwaga~g pinagtuturuan. Si Bb. Susana ay isá~g tunay na alipin n~g kauta~gán. Ihinatíd sa Págamuta~g «San Juan de Dios» niyaó~g iká 24 n~g Marso, a~g lahát n~g sikap n~g m~ga ma~ggagamót na isá rito ay si Dr. Miciano, ay na walá~g lahát n~g halagá, at a~g pinagpitaganan tuwî na n~g kanyá~g m~ga kaibigan, a~g matalino~g Tagapamatnugot n~g «Instituto de Mujeres», a~g dalubas

Kung ang sino man ay walang anák sa tunay na asawa, kungdi sa babaeng kinasama lamang ay nan~gagmamanang lahat ang m~ga anák at kung sakaling may anák sa alipin ay pinagkakalooban lamang n~g ayon sa nabangit sa dakong una.

Ito ang dahilan ng pagkalugamí ng Asia; ang babayi sa Asia'y mangmang at alipin. Makapangyarihan ang Europa at Amerika dahil duo'y ang mga babai'y malaya't marunong, dilat ang isip at malakas ang loob.

«Ayáw kami n~g isá~g baya~g kalahati ay malaya at kalahati ay alipin, ninanasá namin a~g kalayaán sa pagsulat ó pamamahayá~g; ninanas