Dalaga ay parang naacay nang habag sa cay Eliseo,i, tambing na nan~gusap: puso,i, itahimic houag mabagabag: ¿anóng magagaua ay hindi mo palad? Ang nangyaring yao,i, parang di pinansin at sa ibang bagay cusang inahinguil yaong salitaan, at nang di mailing, malubos ang hiya at pagcahilahil.

Lin~gapin mo na po't iyong isangalang sa hucbong maban~gis na aming caauay, taos sa pusò co na inaasahan ang mahal mong graciang aming macacamtan. Mabalino ca po't iyong timauain ang napipipilang calagayan namin, yamang sa dunong mo'y ang balang ibiguin ualang caliuaga't mangyayaring tambing.

Tuloy n~g nanaog n~g ualang paalam ang sucab na tauong may asal halimao, magbuhat na niyaon sa gabi at arao ualang iniisip cung di cahayupan . Caya't sa convento n~g siya'y dumating yaong monaguillo'y tinauag na tambing aniya'y: Susundin, itong ibibilin, gagauin mo agad, huag lilimutin.

Capagca uica nito ay ipinagbilin sa isa na sa loob nang ilang oras ay paroon siya sa caniyang ama at ina, at sabihing siya,y, lumayag, at nang macarating lamang sa Inglaterra, at caracaraca,y, sila,y, magbabalic. Tambing na lumulan ang dalauang magcaibigan. Si Juan. Ay, ay! hindi co naiibigan yaong si Robinson. Si Nicol

Sina Montesino at Morquecho naman lumagay sa lugar sumanib sa caual caya't pinaghati ang fuerzas na tanan saca namiyapis nang ualang cabagay. Caya ang putucan nang cañón at baríl sa boong magdamag hindi nagtitiguil natalacsáng bangcay di maipagturing nang man~ga castila't tagalog na tambing.

Ang man~ga pinuno't tanang autoridad dito sa Maynila'y nagulong cagyat caya napatulong sa loob na tapat n~g m~ga tagalog may dunong na in~gat. N~g upang maampat cusang mapatiguil caguluhang ito na ualang cahambing caya sinunod na ang lahat n~g hilíng n~g tanang tagalog may dunong na tambing.

Si don Jua'i, nanaog na tungo'i, sa caballeriza, sa pagmamadali niya icaualó ang nacuha. Sinubuan nangang tambing nang freno't, sillang magaling, ay siya namang pagdating nitong princesang butihin. Nang ito baga'i, maquita cabayong sasac-yán nilá, nagdala rin nang pangambá ang mariquit na princesa.

Pagca umaga po'y lumapit sa aquin ang curang doroon, nagsulit na tambing, aniya,y: Tignan mo, sinapit dinating n~g lilong ina mong palalong magturing. Sa paghihinagpis aco'y niligauan ang luha n~g puso,y di man iguinalang ... pag ligao na yao'y inululang tunay saca nilangcapan n~g balang mahalay.

Sa calaunang pag-litao singsing sa daliri'i, taglay, sino ang cucuha naman natutulog si don Juan. Sa uala nganing cumuha singsing sa daliri niya, mulíng lumubóg pagdaca itong si doña María. Lumitao na muling tambing itong princesang butihin, at hinihintay na cunin ang na sa daliring singsing. At sa uala ring umabot singsing niyang isinipot, nasoc sa caniyang loob si don Jua'i, natutulog.

Di sucat masabi ang pagcacalin~ga nang baua,t, may-ari na nag-aalaga,t, baca cun malanta ang pananariua tambing na malagas, lumagpac sa lupa. Sa arao at gabi pauang caaliuan sa iyo ay halos ang pumapatnubay, ang dusang mapait bahag-ya na lamang ihandog ang caniyang lilong caban~gisan.