Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Anatole France har från det ironiska uttrycket, som han behärskade som ingen annan, gått öfver till den direkta anklagelsen. Det tunga artilleriet har kört fram. Jag tror alls inte att ironien som icke är någon åskådning utan endast en uppenbarelseform för tanken, en hållning inför lifvet behöfver vara ett tecken andlig öfverlägsenhet. Jag vill blott säga, att hos France den ironiska leken med sina dubbeltydiga vishetsregler och tveeggade sentenser sköttes med en färdighet och glädje, som öfver sidorna i hans böcker kastade strålande glans och skimmer och gjorde flera af hans verk till verk af hög konst. I

Som de arbetsmyror de voro förbundo de sig att var och en draga sitt strå till hans stack två villkor: dels att han gick in antingen vid artilleriet eller fortifikationen man höll styvt det vetenskapliga momentet också i lyxfågelstillvaron dels att han, i tidens fullbordan, liksom de skulle välja en brud, som var tilltalande även i ekonomiskt hänseende.

Man önskar man var stor, riktigt stor, att man var löjtnant vid artilleriet och klädd i uniform, att man kom ridande in i denna stad med kanoner dundrande mot stenläggningen... Och man drömmer vidare, att det är krig och att man just skall draga ut i fält för att försvara fosterlandet och alla dessa flickor... Och man drömmer ännu vidare, att man kommer som segrare tillbaka: trottoarerna äro fullpackade med mänskor, som kasta blommor åt en, där man sitter brunbränd och manöverdammig en svettig, fradgande och illa ryktad häst...

Särskilt fick han en oväntad bundsförvant i Percy Anderzén, som funderade att bli officer artilleriet, om de nu skulle ta emot honom, eftersom hans far bara var specerihandlande i staden. Percy Anderzén ansåg det ridderligt och gentlemannamässigt handlat av Stellan. Men allt som timmarna gingo, fylldes Stellan av en känsla av osäkerhet.

Men när ödet nu en gång fogade det , att det blev en artillerist i stället, framstod artilleriet ögonblickligen för henne som arméns betydelsefullaste vapen, och hennes stolthet över de ärorika anor, med vilka hennes mans regemente prunkade, var både stor och när det behövdes vältalig.