Bevrijd ons van de boeien, dan zullen wij u vergiffenis schenken. Maar als gij dat niet doet, zullen duizend onbeschrijfelijke folteringen u doodmartelen." "Ik lach om uw bedreigingen; gij zijt in onze macht, en wij zullen met u doen wat ons goeddunkt. Hoe bedaarder gij u in uw lot schikt, des te draaglijker zal het zijn.

Veel geld er voor uit te geven schikt mij niet: en ik ben bang, dat zij mij in den nek zullen zien; want ik heb er geen verstand van." Toen kwam mij de witvoet voor den geest: ik trok af, liet onzen maat zijn zaakjes met den ouwe af handelen en wachtte hem aan de voordeur af: "Zeg eens, Sinjeur Velters!" zeide ik, toen hij aftrok: "jij woudt gaarne een mak beestje hebben, nietwaar?"

Daar gekomen zijnde wordt hij door de Franse ruiterij, die veel sterker in getal was, met onstuimigheid aangetast; geen uitkomst ziende schikt hij zijn mannen in een kring en verweert zich totdat de duisternis hem toelaat achteruit te wijken, en dus een gewisse nederlaag te ontgaan.

Dit kleine vrouwtje, dat voor de eerste maal van haar leven tot een vreemde spreekt, heeft er dadelijk alles van begrepen, leunt tegen haar kameel en neemt de natuurlijkste houding aan, dus de meest boersche, met haar melkpot in de hand en haar voet in de lucht, klimt dan op het dier, gaat languit liggen tusschen den last, laat haar lange beenen zien, zet haar voeten stevig vast, schikt haar katoenen jurkje en verdwijnt in de vlakte.

Gij zijt vermoeid, ik zal u uw vertrekken laten wijzen. Waar zijn die? Niet hier in huis, want daar zoudt gij te veel rumoer hooren, om rustig te kunnen slapen. Ik heb daarom voor u de Kulle jaschly Anaja in orde laten brengen; daar zijt gij vrij en met elkaar. Zoo als gij het schikt, is het mij goed. Maar waarom heet dat gebouw de toren van de oude moeder? Dat weet ik zelf niet.

"Zeer wel," hernam Arkel: "maar het schikt mij nu niet, het u terstond te leveren; gij kunt uw volk gaan halen; maar dan breek ik de bruggen af en gij komt er toch niet spoediger binnen. Stem dus liever goedschiks in mijn voorslag." "Wie zijt gij toch?" vroeg IJselstein, hem met verbazing aanstarende. "Wie ik ben doet niets ter zake. Neemt gij mijn voorslag aan, ja of neen?"

In Amerika wordt de Chinchilla vaak getemd; naar Europa komt zij niet dikwijls in levenden toestand. De bevalligheid van hare bewegingen, haar zindelijkheid en de gemakkelijkheid waarmede zij zich in haar lot schikt, verschaffen haar spoedig de vriendschap van den mensch. Zij toont zich zoo argeloos en goedvertrouwend, dat men haar vrij in huis en in de kamer kan laten rondloopen.

Dien tijd heb ik noodig om levensmiddelen op te doen en de zeilen klaar te maken." "Dus de zaak is in orde. Zijt gij de kapitein van de boot?" "Ja, John Bunsby, kapitein van de Tankadère." "Wilt gij een gedeelte der som vooruit?" "Als het u schikt." "Daar hebt ge tweehonderd pond op afrekening." "Mijnheer," ging Phileas Fogg tot Fix voort, "als gij er ook gebruik van wilt maken...."

Zeg wat gy wilt, myn Cootje is nogthans een goed kind; het schikt zich zo kostelyk op, om zyn Saartje te behagen, en schommelt uit alle hoekjes en reetjes van zyn armoedig hoofdje al het verstand, dat hy bezit, by een, om er my op te regaleeren.

Zijn vleesch wordt niet alleen door de inboorlingen, maar ook door de Europeanen gaarne gegeten. Het is niet moeielijk een Neusbeer in gevangen staat in 't leven te houden. Hij schikt zich in zijn lot, maar toont nimmer een bijzondere voorliefde voor zijn oppasser, hoe tam hij ook wordt.