Op het slot Waerdenburg woonde eertijds niemand meer of minder dan doktor Faustus, en hij leerde en studeerde den ganschen dag, ja, dikwijls sloot hij 's nachts zijn boeken niet. Uit zijn schoorsteen kwam walm en stank, en niemand wist, wat doktor Faustus eigenlijk bedreef.

Het gebeurde ook wel eens, dat hij naar Bommel wilde. "Inspannen, Joost! Maak eventjes een brug over de Waal!" Dan liep de goede Duivel naar de rivier en bouwde in een ademtocht een stevige brug, waarover de doktor het prachtige rijtuig voeren kon. Nauwelijks echter was hij aan de overzijde, of hij floot. "Joost! je weet, ik kan de lui van Bommel niet uitstaan.

Aan twee, ook al niet zeer stevig bevestigde haken, wiegelde een houten bord heen en weer, waarop gelukkig nog vrij duidelijk te lezen stond. "Hadschi Omrak Doktor hakemi we bazar bahari." Dit was met witte letters op groenen achtergrond geschilderd en beteekent zooveel als: "De Mekka pelgrim Omrak, doktor in de medicijnen en handel in geneesmiddelen."

A1 heel gauw kwam een bode aanrennen, die hijgde: "Doktor Faust is door mijn poort vertrokken." Nauwelijks had hij dit gezegd, of een tweede bode stormde binnen met de mare: "Dokter Faust is door mijn poort vertrokken," en hij werd verdrongen door een derden bode, die jubelde: "Dokter Faust is door mijn poort vertrokken.

"Kijk eens, ik kom bij u in dienst, en zeven jaar lang kunt ge van me krijgen, wat ge wilt." Doktor Faust dacht langen tijd na. "En als de zeven jaar om zijn?" "Ja," antwoordde de Booze, "dat is nu eenmaal niet anders. De gewone belooning, nietwaar, die ik altijd eisch." "Dus mijn ziel?" "Niet meer en niet minder Wat doet het er welbeschouwd toe?

Tegenwoordig is het dienstpersoneel, zooals de algemeene klacht is, in de verste verte niet, wat het vroeger was, en Joost was denk eens aan in dien tijd al de puikste der puiken. Doktor Faustus had maar te zeggen: "Graag wil ik dit of dat," en de knecht was reeds weg, veel gauwer dan een paard kan loopen. Wat verlangde doktor Faustus ook niet al!

Zorg gauw, dat de brug weer afgebroken wordt, anders maken ze er gebruik van." Nog eerder dan de pont gereed was, werd zij weer gesloopt. Wat er niet al van doktor Faust wordt verteld. Ja, ja, de wonderen zijn de wereld nog niet uit, en 't staat gedrukt ook, dus is 't even waar als de krant. Eens kwam de geleerde man een herberg binnen, en riep om een vat Tielsch bier.

Hij gooide velerlei poespas door elkander, en keek er dan met alle verstand naar, net of hij een wonder verwachtte, maar wat hij zocht, vond hij natuurlijk niet, en daarover was doktor Faustus heel bedroefd.

Jean Nicot, die, in 1559 Ambassadeur in Portugal zijnde, vervolgens de Tabaksplant van daar aan aanbragt, welke dan ook na hem Nicotiana genaamt werd, is te Nismes geboren. en dit vergat een Hollander bijna aan een Hollander te schrijven. Hij was Doktor in de Medicijnen, en heeft ook eene Fransche en Latijnsche Dictionaire geschreven.

Of: "Satan! haal me wat meel in Bommel?" Ze waren het al gauw over den naam eens. "Joost," zou de nieuwe knecht van den doktor heeten. Hij behield dus aan den eenen kant een titel van Beëlzebub, die immers ook wel met Joost wordt toegesproken, aan den anderen kant zijn er ook wel menschen Joost genaamd. Joost kon alles, en Joost deed alles.