Som ved Trolddom lagde Havets Brusen sig og Briggen gled hurtigt frem over de jævne, lange Søer. Men pludselig gav det et Stød i Skibet. Det var blevet løftet af en uhyre Bølge, og baaret lige imod en fremspringende Klippe. I det samme faldt Masterne. Med forfærdelig Hast strømmede Vandet ind igennem et Hul i Forstavnen og Skibet fyldtes. Men "Pilgrim"s Besætning var allerede frelst.

Liget begyndte pludselig at tage Fart ud over det glatte . Og idet det faldt tungt ned i Favnen paa Drengen, der ikke kunde magte det, trængte der sig en Lyd af indeklemt Luft frem af dets Hals: uv! ræbede det lige ind i Ansigtet paa ham.

Lige som vi er henne ved Skibet, raabte vor Skipper han stod aldeles barhovedet endnu at de to forreste Mand skulde lade Dræget gaa.

Naar om Aftenen Gæstestuen i "Hertugen" blev lukket, tog Hr. von Pøllnitz en Arm. Hr. von Pøllnitz slap den sent: -Kære Ven Hr. von Pøllnitz standsede og saa Ledsageren lige ind i Ansigtet Tingen er, man kan jo ikke #tie# der maa jo tages Forholdsregler ... man maa dog vide.... Hr. von Pøllnitz kom hjem Klokken to, tre om Natten.

Nu var Thorsholm alt, hvad Maag'erne havde tilbage. Før havde skiftevis en Jens og en Jørgen Maag de to var Slægtens Yndlingsnavne fra Thorsholm af eiet og styret over Landet fire Mil i Omkreds lige til Fjorden, og Ætten havde hørt til de rigeste i hele Jylland. Syg efter Ære havde Slægten altid været, og ydre Glands elskede de. Sønnerne holdt til ved Hove, og Døtrene fik bestandigt stort Gift.

Nu da, Christopher, har De havt ligesaa onde Tanker som de Andre? Eller hvad har De tænkt paa?« »Jeg har tænkt paa Verdens Undergang«, svarede Gamle med sin sædvanlige Alvor. »Paa Verdens Undergangudbrød jeg forbauset og var lige ved at briste i Latter.

Hun Fandt det saa naturligt han havde dog maaske haft lidt mere Fornøjelse af hendes Spil end Væggene og Deres Forfædres Ben. William følte, han blev hed helt op under Haaret. "De tager virkelig Fejl," sagde han. "Hvori," spurgte hun og saá lige paa ham. "Det er slet ikke derfor ..." "Hvorfor?" Nej, han kunde ikke udholde det Blik han tav og saá ned. "Det med Forfædrene," sagde han saa dæmpet.

Naar man har gjort Tjeneste lige siden Affæren i Zürich, indtil den sidste skæbnesvangre Dag ved Waterloo og har faaet den sjældne Medalje, som jeg gemmer hjemme i Læderetuiet, saa kan man godt være bekendt at tilstaa, naar man en enkelt Gang er bleven bange.

William bøjede Hovedet, han følte, Taarerne kom frem i Øjnene: "Men det var heller ... ikke, som jeg havde tænkt mig." "Nej," Professoren rejste sig utaalmodigt, "for det var lige det modsatte. Saadan se nu!" Han tog Bogen igen, gik ud i Stuen. "Se nu," sagde han, og med Ryggen mod William begyndte han med "Tartuffe"s første Replik. Saa gengav Professoren hele William Høgs "Tartuffe".

Hun havde i lige Maade udi Thisted vel vidst at raabe paa en og anden godt Folk, ja kunde udi hendes Galskab opregne 22 tillige ; men nu kjendte hun dog ingen, ej heller beskyldte nogen. Spektakler. stum. hvad. paa én Gang.