N~guni cun baga nasaol-an nang buhay ang babayi, ay alagaan para nang turo sa capítulo 79 at sa capítulo 80. Ang gagauin sa babaying buntis na namatay, nang mahan~go ang bata sa tiyan at mabinyagan. Cun mayroong namatay na babaying buntis, ay cailan~gang litasin ang caniyang tiyan at han~goin ang bata doon.

Saca pag nacalabas sa silid, at salang mahan~ginan, siya,i, sinisipon pa mandin. Mayroon namang tauo, na dahil sa calacasan nang pag-uubo pungmuputoc ang man~ga ugat mumunti nang mata at tila nanhihinola ang bubong nang mata. Ang mabuti roo,i, basaing parati yaong hinola nang tubig na sinucaan, para nang guinagaua sa párrafo 272.

Cun minsan ang man~ga paang namamaga, ay pungmuputoc cun malauon at nagsusugat, na hindi masama yaon; datapoua sapagca ang ganoong sugat ay malauon bago mabahao, at cun minsa,i, nabubuloc, ang maigui ay tacpan nang damit ang paa, nang houag mahan~ginan; tatapalan naman nang bilin sa número 64. Ang maysaquit ay ilalagay sa husay nang maysaquit na magaling-galing na capítulo 5, at houag palacarin.

Dito sa saquit na ito ay ualang lagnat; ang may catauan ay hindi nauuhao; ang tiyan ay lungmalaqui, datapoua,i, hindi tungmitigas; cun idiniriin ang tiyan, ó hinihilot, ay gungmagala sa loob ang han~gin, at lungmalabas sa bibig ó sa ilalim. Itong saquit ay dala nang pagcain nang man~ga bun~ga ó man~ga gulay na mahan~gin, para nang saguing, patani etc.

Na-aari namang tapalan nang camatis na hiniua, na pinapaltang maminsan-minsan, nang mahan~ginan ang lugar na masaquit. Ang isa pang totoong buting itaquip sa gayong sugat, ay yaong tila bulac nang bun~ga nang boboi. Houag ipaiinom sa caniya cundi ang bilin sa número 2 at 4; bucod dito ay susumpitin arao-arao.

Cun ang sugat ay nadoroon sa paa, ay masama sa may catauan ang lumacad na parati, ang magpahan~gin ang yumapac sa basá, at ang mahan~ginan ang caniyang sugat. Ang isa pang magaling na totoo sa may sugat na lauon, ay lag-yan nang fuente sa paa, ó camay bago bahauin ang sugat.

Sucat na ang isang indulgencia plenaria upang mahan~ siya sa Purgatorìo; hindî dapat ninyóng sayan~gin ang m~ga santa indulgencia; tumúlad cayó sa akin. ¡Lalong magalíng ang lalong marami: ang sabi co! ang sagót n~g waláng málay na si hermana Juana, casabáy ang n~gitî.

At sukat ang gayong pagkagalit niya, upang ako ay huwag nang bilan~gan n~g maraming araw sa tahanang ito.... ¿Saan ka paroroon? Aywan, Dioni, at ang lalaking puno at dahil n~g ganitong napagsapit ko ay akin nang sinulatan n~gayon. ¿Sinulatan mo si Tirso? Oo.... ¿At sa anong bagay? Bagay sa nararapat niyang gawin upang ako ay mahan~go sa ganitong kapulaan....

Cailan~gan namang mahan~ginan ang silid; datapoua,t, houag ilagay ang maysaquit doon sa dinaraanan nang han~gin; touing iihi, ó mag-iilaguin, itatapon agad ang dumi; cun baga pacacanin ang maysaquit, ang ipacain doo,i, ang tinapay na dinurog sa tubig na marami; ang tubig na may tinapay, pacuculoin sa apoy hangan sa matunao ang tinapay, saca sasalain, at siya lamang ang iinomin niya.

Sa tanggapan n~g m~ga tagapan~gasiwa n~g karnabal sa Luneta ay nan~gahahanay na n~g boong ayos ang nagpapan~gagaw sa gandang m~ga larawan n~g m~ga kandidatang nan~gagsipagwagi sa timpalak n~g isa't isang pahayagan, bukod-tan~ging hindi mahan~gaan n~g balanang nagsasadya roon ang larawan n~ga ni Teang.