"Ik zal er mij nog maar niet over bekommeren of het dezen winter warm of koud zal zijn. Maar dit is zeker, dat de dagen reeds kort en de avonden lang worden. Laat ons liever eens aan de verlichting denken." "Niets is gemakkelijker," antwoordde Cyrus. "Om te bepraten?" "Neen, om op te lossen." "En wanneer zullen wij beginnen?" "Morgen door jacht te maken op zeehonden." "Om vetkaarsen te maken?"

Vastbesloten, Marianne niet alleen te laten, hoewel wanhopend aan de mogelijkheid, thans iets te kunnen bijdragen tot hare verlichting, ging zij haastig naar beneden, om zich bij Mevrouw Jennings te verontschuldigen, dat zij niet kon medegaan, omdat haar zuster ongesteld was.

Zou haar niet nogmaals eene teleurstelling wachten, eene nog grootere, nu heur doel het geluk van haar kind gold? Maar eenvoudig geloovig als zij was, bad zij innig God om hulp, om verlichting.

Niettemin werd met een soort van verlichting de kieswet ontvangen; voorloopig tenminste was de nachtmerrie, die sedert vijf jaren het volk had gedrukt, weg; was het onweder, dat de partijen omver had geworpen, bedaard en voordat een nieuwe hervormingswind van het kiesrecht zou waaien, konden verscheidene jaren voorbijgegaan zijn, die gebruikt konden worden om een weldadige politiek te oefenen naar de wenschen van de 300.000 nieuwe kiezers, die in het verbreede kiezerscorps deel zouden nemen aan de regeering des lands.

Uit aller boezem steeg een zucht van verlichting op. "Ja, van den Go a head, die voorbeschikt is, om de verovering van het luchtruim te volbrengen! Mijne heeren, de zitting is gesloten." Den 29sten April van het volgende jaar, dus zeven maanden na den onvoorzienen terugkeer van den voorzitter Uncle Prudent en den secretaris Phil Evans, was geheel Philadelphia in rep en roer.

"Francis!" riep ik, opspringende met een kreet van verlichting en onuitsprekelijke blijdschap. "Nu begrijp ik u niet," hervatte zij, mij met een naïeve bevreemding aanziende, "daar is hier waarlijk geene oorzaak voor zulke verrukking.

Elk oogenblik verandert alles van aanzien, want de stroom maakt vele bochten, en de boot eveneens, om voortdurend in diep water te blijven, zoodat telkens de verlichting van het landschap afwisselt, en men het geheel als door een tooverslag veranderen ziet. Wonderbaar zijn de spelingen van het licht in deze streek, die doen denken aan schitteringen van diamant en kristal.

De stoelen hadden bonte zittingen, en één er van, hooger dan de overigen, was voorzien van een voetenbankje van schoon bewerkt ivoor. Niet minder dan vier zilveren kandelaars, met groote waskaarsen, dienden ter verlichting van het vertrek. Geen hedendaagsche schoone behoeft echter de pracht eener Saksische Prinses te benijden.

Ik zal het werk wel doen," zei John, zijn taak beginnende door Meta's servet op te rapen, met een gezicht, dat Jo aanleiding gaf haar hoofd te schudden, en met een zucht van verlichting tot zichzelf te zeggen, toen ze de voordeur hoorde dichtslaan: "Daar komt Laurie gelukkig; nu zullen we weer eens verstandig kunnen praten!"

Ons eenig doel is het gebruik van honig te doen toenemen door het bewijs te leveren, dat dit voortbrengsel der bieën groote diensten kan bewijzen in lichte onpasselijkheden, die er door genezen worden; alsmede, dat de honig aan te prijzen is voor gezonden en bijzonder voor zieken, die eene ongeneesbare ziekte schijnen te hebben. Bij deze laatsten zal hij meestal hulp of verlichting aanbrengen.