Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Socker af betor i stället för sockerrör har förstört denna produkt för Västindien, som tycktes ha monopol socker. Upptäckten af Mesaba-järngrufvorna, förbättrade kommunikationer och ett par mindre omständigheter ha gjort Amerika till världens billigaste stålproducent, i stället för att helt nyligen ha varit den dyraste.

Eller hvad snabbare är än häst? Hvad är väl mera än boning sött, Eller hvad öfvergår broderkyss? Tittar ur vågen en liten fisk: "Fjolliga flicka, hvad tänker du? Himmel långt bredare är än haf, Haf ju långt vidare är än fält, Öga ju snabbare är än häst, Socker öfvergår honing och Älskarekyssen en broderkyss."

Många konstiga människor bo i denna stad, men all annan konstighet är liten mot de norska diktarnas konstighet. Av dessa känner jag flera. Storströmmen, som är nietzschean, har ännu två och ett halvt år efter ransoneringens införande aldrig ägt vare sig bröd-, smör-, socker- eller andra kort. Han tål inga ingrepp i sin personliga frihet, utan magrar hellre. För övrigt har han inte magrat.

Utdelningen den delen af sitt kapital, som en person insatt i sockeraffären, är långt större än det kapital han har innestående i flera andra affärer. Priset socker är sådant, att om han satte in sitt kapital i en ny fabrik, skulle han förtjäna enormt.

Jo i ons fick hon en liten socker mamsell, nätt och söt, med en blomma i håret och guldprickar klädningen. Emma dansade i glädjen, lade mamselln den finaste, hvitaste bomull, radade små blommor omkring, ja nändes ej kyssa henne ens, för att ej fara illa med henne.

Äfven om han icke ger sina vänner denna vink, är kapitalet alltid utkik, synnerligast när ryktet förmäler att en ny trust bildats, såsom i fallet om socker, och strax springa nya fabriker ur jorden som genom ett trollslag. Ju framgångsrikare trusten är, dess säkrare skjuta dessa sidoskott fram. Hvarje seger medför ett nederlag.

Exportvärdet utgjorde 1906 c:a 30 millioner kronor. Cement exporteras i stor och stigande skala. Glas exporteras, men kvantiteten har minskats något under senaste åren, sannolikt i följd af de långvariga strejker, som förekommit. Produktionen af socker täcker behofvet, men nämnvärd export förekommer icke.

Gummi- industrien 12.31 Porslins- „ 12.26 Läder- „ 10.60 Kemiska- „ 10.49 Glas- „ 10.31 Bränneri- „ 8.89 Sten- o. jordarts- „ 8.12 Metall- „ 9.20 Maskin- „ 8.21 Elektriska- „ 8.38 Pappers- „ 9.77 Bryggeri- „ 7.97 Kol- „ 7.64 Socker- „ 7.17 Salt- „ 7.76 Järn- „ 6.12 Väf- o. spinn- „ 6.13 Näringsmedels- „ 6.16 Klädes- „ 5.94 Kvarn- „ 5.88 Trä- „ 5.35

Under ett fint ihållande regn gingo vi, glada öfver att vi ej voro skapade af socker, den härliga vägen tillbaka ned till Kvistberg, der gästgifvarmor stirrade oss som om hon hoppats att aldrig återse våra glada anleten. Himlen vete hvad som förmörkade den unga hustruns blick och nedtyngde hennes sinne!

Men att ytterligare söka och tro sig kunna ge henne dramatisk värdighet och intresse genom inskjutningen af en lika abstrakt dygd i denna massa af laster är en förvillelse, som lindrigast sagdt står långt under samtidens estetiska kultur och som liknar dens, som skulle vilja försona malörtens bittra natur genom att intrycka en skärfve socker i plantan.