En daarom" en weer barstte Mimi in tranen uit "daarom alleen heb ik niet dadelijk willen sterven. Maar toch is het gedaan met mij. Och, Marcel, wat is hij toch een goede jongen, dat hij mij na alles wat ik hem aangedaan heb, toch nog bij zich genomen heeft. Ach, de lieve God is niet rechtvaardig, dat hij mij den tijd zelfs niet laat om weer goed te maken wat ik tegenover Rodolphe misdaan heb.

Is onze verwondering zeer groot, dan spreekt men van ~verbazen~. Hij had mij stellig beloofd thuis op mij te wachten; het ~verbaasde~ mij dan ook niet weinig, dat hij bij mijn komst reeds vertrokken was. Het ~bevreemdde~ mij zeer, dat hij zoo teruggehouden tegenover mij was; ik kon ten minste niet vermoeden, dat ik hem iets misdaan had.

Scholte had aan den officier verzocht de instructie spoedig te doen voortgaan, dewijl hij zeker wist, dat Brandt niets misdaan had en dus gewisselijk dadelijk in vrijheid gesteld zou worden. Dingsdagavond zond de officier aan Ds.

Maar ik heb misdaan en moet gestraft worden. Ik moet worden afgezet." En na eenig zwijgen voegde hij er bij: "Mijnheer de maire, ge waart voor eenige dagen streng jegens mij toen onrechtvaardig. Wees dus heden rechtvaardig." "Hoe! Waarom?" riep Madeleine. "Wat beteekenen deze woorden? Wat bedoelt ge? Welke schuldige daad hebt ge jegens mij bedreven? Wat hebt ge mij misdaan?

Wie was zij?" vroeg Blanka levendig, die juist binnentrad. "Wie beleedigt haar, en wat heeft zij toch misdaan?" Zij stond nu tusschen Liesje en de grootmoeder, en zag beiden beurtelings aan. "Wees niet zoo vreeselijk nieuwsgierig, mijn kind!" vermaande de overste, "ik zeide u immers reeds, dat oude sloten hunne geheimen hebben, en "

De vroege klaarte van den nieuwen dag hing over 't veld met de wakte in de lucht van dauw en damp, en 't geurde sterk naar bloemen en den rook van 't gedoofde feestvuur, en Wieze wist niet hoe en waarom al de dingen zoo nuchter vóór haar oogen stonden en ze vroeg bij zichzelf: wat er wel gebeuren ging? waarnaar ze kijken kwam of wat ze wel vergeten of misdaan had om zoo angstig te zijn, zonder de oorzaak te vinden van de beroerte.

Philotas van Amphissa, Didymus' leerling, had de jongelingen het eerst van den aanval in kennis gesteld, en al het mogelijke gedaan om weer goed te maken, wat hij tegen de kleindochter van zijn leermeester had misdaan. Zijn oproeping had luiden weerklank gevonden.

»Wat gij te Jacksonville uitgevoerd hebt," ging Gilbert voort, »gaat ons niets aan." »Om zeer goede redenen," gromde Texar. »Wat gij te Camdless-Bay misdaan hebt, willen wij ons niet meer herinneren." »Nog al edelmoedig, evenwel niet onbaatzuchtig, denk ik." »Een punt wekt evenwel onze belangstelling in hooge mate op." »Zoo? Laat hooren!"

"Wat heeft zij dan misdaan?" vroeg Lewin tamelijk onverschillig. Hij was gekomen om in zijn eigen aangelegenheid raad te vragen, en nu hinderde het hem, dat hij op zulk een ongelegen tijd kwam. Darja Alexandrowna vertelde nu Mascha's misdaad. "Dat zijn volstrekt geen afschuwelijke neigingen, maar 't is eenvoudig stoutheid," stelde Lewin de opgewonden moeder gerust.

Toen het al laat was ging Mevena, die haar kind hoorde, naar binnen; de mannen zaten nog lang te luisteren naar den monnik, die met een glimlach vertelde van dwazen door wie hij vervolgd was, ofschoon hij nooit iets misdaan had.