At, hindi na nakapagtanong pa ang dalawang kawal ng maykapangyarihan at sila ay tuloy nagsilakad sa kinatatayuan ng sawing palad na si Pako. Pako ang wika ng taong kasama ng dalawang sekreta muntik na palang nasawi ikaw sa pangyayaring ito? Mang Pepe, sino ang may kagagawan nito, hindi mo po ba nalalaman? Pako, ako ang may sala ng lahat, oo, ako ang mananagot sa pangyayaring iyan.

Kung hindi ka taong walang kahihiyan anang Ama't talos mo na ako'y may damdam may kakanin ka na't iluluto lamang ay di mo magawa't akong uutusan. Madin~gig nang anak galit ay sabihin aniya'y ako pa palang hihiliin kahi't matuluyang ako'y di kumain ay ako ay hindi makapagsasaing.

Dili ang hindi natulo ang luha ni Dioni, pagkarinig n~g m~ga pahayag n~g kanyang minamahal na hipag. ¿Ayaw mo bang si Tirso ang maging kapalaran ko? itinanong mayamaya n~g mestisa. Hindi sa ayaw, kundi. ¡sa di oras ay nagkalayo tayo! ang lipos kapanglawang ipinakli n~g hipag. Dinaramdam ko, Dioni, n~guni't ... kung dumarating nang ganito ang sukat n~g tao ay sadya palang hindi maiiwasan.

At sino, ang tanong sa aquin ni inda, sino cayang ngalan niyang dalagang sinasabi mo, sapagca,t, dito sa ating calapit ay maraming dalaga? Ang pangalan, ,i, Ceciliang anac ni Alguacil Juancho Catouiran, ang sagot co. ¡ Ay picaro-picaro !, ang sigao ni ina. ¡Marunong ca palang pumili!

Tatawagin mo pa akong tio Pedro ganyan pala ang ugali mo, wala kang ibig úlulin kundi ang pinakikinaban~gan. Hoy tignan mo, dahil sa iyong kasamaan kita ay kina-aawaan, pagka't anong magagawa ko talaga n~g palang masama ka. Juan. Maraming kuntil butil ¿lalantakan ko na po? aambaan n~g hampas n~g garrote . Vico.

Bokokoy kukumpas lang si Bokokoy pag akong kausap mo huag kang magpipipe at babasaguin ko ang bun~go mo, ¿anong narinig mo? Bokokoy. jajaja. Saragati palang tawo iyang amo natin, dapat ba namang.... ibubulong . Pedro.

N~guni't ¿ito baga'y dapat cayang mangyari? ang sa cawacasa'y bigláng sinabi n~g malacás; ¿casalucuyan bang na sa unang panahón tayo n~g cadilimán? Sa macatuwid baga'y.... At lumapit sa m~ga dalaga, at binago ang anyo n~g pananalitâ. Pagpaumanhinan ninyó acó, anyá, nacalilimot acóng mayroon paláng sa aki'y naghihintay na aking catipán; magbabalic acó at n~g cayo'y aking masamahan.

¿At bakit nan~gahas dito sa libin~gan? ¿bakit huhukayin ang sinta n~g buhay? ¡pusong walang bait! kahi't anong sama, n~g taong sino man kapagka namatay, dapat mong igalang..» «¡Tuning ko! ¡Tuning koang nagiging tugon «¡oh, anong lupit mo, kay lakas mo n~gayon!.» tinablan n~g sindak, ang ating binatang may n~gitn~git na Osong, at ang yapus niya'y ¡tunay palang ulol!

¡Yaong man~ga aba na saliuang-palad ikinahahambal niyang dili hamac, yaong casalanang napag-tatalastas na di pinapansin niyong man~ga sucab. Ang hindi sa palang man~ga catacsilan ay iguinaganting pinagbabayaran, sa catauan niya,t, pinahihirapan parang siyang tunay na may casalanan.

May katwiran nga naman ang isang Leoning kung sisihin ng isang Eduardo kung bakit ibinalik na lahat ang liham ng binata. Wala nga palang totoo si Leoning sa sariling bayan. Nagtataka ang isang Eduardo? Bakit ni balita ay hindi man lang ibinalita sa kanya ni Leoning? Apat na liham ang nabalik sa kanya. Napakalaking suliranin para sa kanya ang gayon! Naito pala sa Maynila si Leoning!