O, höge Gud! Har icke mänskohjärtat Sin kärlek och sin himmel såsom du? Är det ringa, att en hand af stoft Kan strafflöst plundra i dess helgedomar? Dock, min fråga svarar blott det skedda Ett iskallt ja, och mångfördubbladt ljuder Detsamma åter ur min egen barm. Nej, jag vill icke längre dröja här.

Jag kan aldrig uthärda den skammen... Och vilja de häkta och döma mig till spöpålen för att i tid och evighet vanära mig och låta mina fosterföräldrar i sorg och förtvivlan. Men kan patronen det? Det är ju han, som förbrutit sig mot mig, och icke jag mot honom! Får en husbonde strafflöst skymfa och misshandla sin tjänare och beröva honom heder och ära?

Lyckas du detta ögonblick finna henne sofvande, äger du makt öfver henne. Men andens lagar brytas ej strafflöst, är ej värfvet utfördt , finnes icke mera någon räddning ur det otillfredsställda hatets förtärande eld. Hildred, Hildred, välj kärlek, välj icke hat! Det förtär, det bränner för evigt! Låt hatet slockna i kärlek". Klagoskrän ljuda öfver Loch Lomonds vatten.

Men strängt tillbakakräfva gudarne sitt lån, Och ve den mänska, som dem djärfs förhålla det. O, du mitt hjärtas älskling, trotsa icke dem: Låt lätt min varning finna vägen till ditt bröst Och gif åt jorden denne! Bröt han ock, nåväl, bryt ej du! FOLKET. Hör, konung, hör din moders råd, Ty strafflöst vägrar ingen här den döde graf.

Det var nog icke statsskicket, som gjorde det nya riket; det var kanske något annat. En epidemi, en rubbning i den politisk-ekonomiska jämvikten, en äventyrarlusta, kommen från okända håll, möjligheterna att strafflöst göra orätt vinst laglig väg, snopenhet efter uppfyllda önskningar, trötthet i rättskänslan, dåliga föredömen, understöd uppifrån.