"En u gaat dus een weddenschap aan op een maatregel, waarvan u weet dat hij de Prinses onaangenaam is?" Bora haalde de schouders op. "Och, over deze wet kunnen de beste vrienden van meening verschillen. Denk er aan," zoo wendde hij zich opeens tot Zabern, "dat er niet ondershands gewerkt moet worden om de wet te doen vallen, of mijn weddenschap wordt krachteloos verklaard.

"Dat blijft in de familie," mompelde de verschrikte Secretaris, terwijl hij, verwonderd over dezen uitval, heenging. "Ik geloof toch wel," zei Katina, "dat dit prettiger is dan opgehangen te worden voor het dooden van Orloff!" "Dat is het zeker," antwoordde Zabern. "En het doodschieten van Orloff zou bovendien een veel te lichte straf voor hem geweest zijn. Ik weet iets anders voor hem.

"Orloff! Ik wist het wel!" Daar het intusschen nacht was geworden, raadde Zabern de beide vrienden aan, rust te gaan nemen. Hijzelf, de man van ijzer, wilde nog eenigen tijd besteden aan de bestudeering van het document; hij nam daarom alle papieren mee, Rob uitbundig lof brengend voor zijn vernuftige oplossing.

Daar de spion na het nemen der militaire maatregelen niet ontsnapt kon zijn, deed Zabern het onderzoek met ijver voortzetten.

Zabern werd algemeen beschouwd als de beste schermer na den Hertog, en Felix had weldra gemerkt, dat hij ditmaal een tegenstander gevonden had, die hem minstens in behendigheid gelijk stond. De Maarschalk had een arm van staal; en een man, die op menig slagveld in de loop van een geladen geweer had gezien, zou niet gauw zijn koelbloedigheid verliezen bij een schermpartij.

Onder de voorsten behoorden Zabern en Nikita. Op vrij grooten afstand voor zich kreeg Felix de beide schurken in het oog; ze liepen achter elkaar, en telkens zag Felix ze als kangaroes in de hoogte springen een omstandigheid waarvan hij spoedig de oorzaak begreep.

In elk geval was men algemeen van oordeel, dat de Regeeringspartij sedert dien morgen zeer in kracht was toegenomen. Een half uur vóor middernacht stond Zabern op om het debat ten gunste van het Kabinet te keeren. Zijn opstaan was het sein tot een vijandige beweging van Russische zijde. Men was al wilde men 't niet bekennen aan die zijde bang voor 't geen hij zeggen ging.

En daarbij heb ik jou hulp noodig." "Als ik er toe in staat ben, beschik dan over me." "Je hebt slechts je pen te gebruiken om me te helpen. Luister hoe. Maar bedenk, dat ik je een staatsgeheim toevertrouw, dat zelfs de Prinses en het Kabinet onbekend is." Zabern zette haar nu zijn plan uiteen, eindigend met de woorden: "Nu begrijp je dus hoe je me helpen kunt?"

Tienduizend roebels, dat de tegenstemmers beneden de zeventig blijven." "Dezelfde som, als het Ministerie geen zeventig stemmen aan haar kant heeft!" "Aangenomen!" "Dat zou ik wel graag op papier hebben," zei Zabern. Terwijl ten overstaan der wederzijdsche getuigen de overeenkomst op schrift werd gesteld, richtte Radzivil zich op verontwaardigden toon tot den Hertog.

Tijdelijk zou zulk een toestand kunnen behouden worden, maar op den duur beteekende hij bederf en ondergang. En opnieuw kwam den beiden vrienden een toekomst voor den geest, waarin dit alles niet meer noodig zou zijn. Ook Elizabeth voelde de tragische grootheid van een man als Zabern.