Mevrouw begon 'r ook schik in te krijgen. 't Was zoo romantisch, zoo allergrappigst dat je in diepste eenzaamheid 's nachts op 'n ruïne picnicte, dat ze zelf mee hielp dekken. De flesch wijn kwam midden op 't servetje te staan daaromheen de halve kip, de bus sardines, de worst, de broodjes. De vliegmachines, netjes gevouwen, leien in 'n hoek. "Om te zoenen zoo uitgezocht," zeide Pieter.

Niet genoeg, dat de triomf der vliegmachines dat jaar met roem overlaadt; daar komt luitenant Shackleton tot zeer dicht bij de Zuidpool en daar brengt de eerste dag van September het opzienbarend bericht, dat Dr. Frederick Albert Cook werkelijk en waarlijk de Noordpool heeft bereikt! Dat moet al op 21 April van het vorige jaar zijn gebeurd.

Nu de vliegmachines voor mevrouw en Amélie, per nieuwe dépêche besteld, óok waren aangekomen en geprobeerd, diende 't dak òveral vrij te zijn. Langs en over de pannen te scharrelen met meidenkamers vlak bij, daar dankte je voor, en vooral die stomme Chris moest 'r buiten blijven.

Hij bleef steken, nog niet gehéél op dreef en hij hoefde niet verder te gaan, want het werd plots zonderling licht op 't toren-plateau. "Piet!" , gilde mevrouw. "Pa!" , kreesch Amélie. Snel omkijkend, stikte-die bijna in z'n slok wijn. De zijden vleugels der vliegmachines stonden in brand, vlamden fel op en doofden omdat 'r niets meer te branden was.

Ik had het ook gezien in oorlogstijd de Grieksche bevolking uit hun dorpen verdreven door de Turken, die er bezit van namen, ik had er gevechten van vliegmachines gezien, geruchten gehoord van gevechten tusschen Turksche legerafdeelingen en mee geluisterd naar het bombardement der geallieerden.

Die vernuften scheppen, fabriceeren, volmaken en verbeteren hunne vliegmachines, die op het gewilde oogenblik gereed zullen zijn, namelijk op den dag, wanneer de een of andere uitvinder een motor van aanzienlijke kracht, gepaard aan eene buitengewone lichtheid, zal weten toe te passen. Dat de lezer ons die lange lijst van namen vergeve.

De vliegmachines hadden volgens hem al een groote ontwikkeling bereikt in hun gang, die voortschreed van stap tot stap, van sprong tot sprong, van vlucht tot vlucht! Hij meende, dat onze tijdgenooten nog verbaasd zouden worden door een vliegende douane, en politieagenten op aëroplanen.

Verschillende personen hielden zich met de studie over dit onderwerp bezig, met het verrassende resultaat, dat er thans reeds verscheidene vliegmachines van verschillende constructie bestaan, die alle getoond hebben in staat te zijn zich hoog in de lucht te verheffen, en die stipt gehoorzamen aan het stuurrad van den aviateur.

"Gesteld," sprak-ie, met de lippen smakkelend: "gesteld dat over twintig jaar iedereen vliegt, zooals nou ièdereen fietst over twintig jaar huur je zoo goed vliegmachines als nou fietsen over twintig jaar krijg je rechtszaken over gegapte vleugels gesteld dat wij dan nog gezònd mee kunnen doen, ouwetje, dan zul je je oogen niet gelooven"....

Het was een groote tentoonstelling, men zag er alle soorten van wapenen, van de groote 42 cm. af, tot de sabels en klewangen toe door de Singhaleezen gebruikt; men zag er loopgraven, men zag er kanonnen verdekt opgesteld; buitgemaakte, half verbrande vliegmachines, handgranaten, bommen, ja alles, wat maar dienen kon om den menschen al het ontzettend lijden der hunnen beter te doen beseffen.