Het kwam er zoo eenvoudig en bedaard mogelijk uit, haast alsof zij reeds jaren als gouvernante was werkzaam geweest, toch keek de heer tegenover haar heel vreemd op en de dikke heereboer liet zich ontvallen: "Well, I never...!" Hedwig voelde zich min of meer in haar eer getast. "Ik vind het heel prettig," zei ze met nadruk.

En langzamerhand werd het hem duidelijk, dat het een soort van feest was geweest voor al die menschen, die al zoo dikwijls gehoord hadden, dat ze niets wisten en nergens verstand van hadden, dan van geld bijeen te schrapen dat uit den kring van de geleerden zelf zich iemand tegen die hooge, trotsche mannen keerde. "Never mind," dacht Michal Mordtmann, "willen ze niets anders mij is 't goed."

Het was alsof ik grooter was geworden en of mijn lichaam, evenals mijn geest, tot aan de ideale sterren reikte. Ik liep met veerkrachtigen tred recht vóór mij uit, heuvel op, heuvel af en toen ik ietwat tot bezinning kwam merkte ik, dat ik èn de aanlegplaats der "ferry's" èn het station van de West Shore Railroad reeds lang voorbij was. Never mind!

Because I love You... My only one regret, Since then we 've never met Because I love you... Yes, my heart is yours!... Because I love you!... Hij bezag Lowis, voelde dat hij haar bekoorde, dat ze "zijn" was ...

Mijn trots zonk beneden peil, maar toen ik mijn metgezellin aanzag, zag ik, dat zij haar gezicht een nog voldaner plooi had gegeven en stralend merkte zij op: "of course, two females can do better than four males", en op mijn vraag, of zij zeker was, dat onze vier paarden tot het sterke geslacht behooren, antwoordde zij: "yes, females would never have given up their task"; voor deze heerlijke feministische ontboezeming, die ook mij weder in goede stemming bracht, beloonde ik haar met een Haagsch hopje.

Maar dadelijk, als verschrikt door zijne heftigheid, zonk hij weer in zijnen stoel, schudde het hoofd, en hield zacht mijnen arm terug. »You take me for a madman, haha!" lachte hij droevig. »Perhaps you are right. But never mind my fits. I will tell you a great secret. And you will believe me. Won't you?" Aan mijnen stoel gekluisterd door bevreemding, knikte ik toestemmend.

Toen hij mij dat verteld had, zei ik hem dat hij de polis niet bij zich had moeten houden, waarop hij antwoordde, dat ik gelijk had en dat hij het document van Harwich uit terug zou zenden. Of hij dat nog gedaan heeft, weet ik niet. Ik zag hem het laatst terwijl hij half uit zijn kooi was gekomen en ik riep hem toe: »Good bye, Holden, perhaps we'll never meet again.»«

To thee that never blushest, though thy cheeks Are full of blood, O Saint Revenge, to thee I consecrate my murders, all my stabs, My bloody labours, tortures, stratagems, The volume of all wounds that wound from me, Mine is the stage, thine the tragedy." Men vergelijke hiermede de uitingen van den Moor Aaron en men zal Sh.'s streven naar eenvoud en natuurlijkheid erkennen.

Eline verzamelde eenige woorden als: kolossaal, immens, maar Théodore bespeurde aan haar spotziek lachje, dat de eik hoegenaamd geen indruk op haar maakte, en hij dreigde haar met den vinger, tot zij in een klaterenden schaterlach uitbarstte en er niet treuriger om werd, toen Howard, zeer ernstig, beweerde: A big tree, indeed! I never saw such a big one. Quite interesting!