Myn Fagon is anders al Buiten, de Paarden staan, met de leisels opgeknoopt, op den stal, en in weinige uuren zyn wy ver van hier; want ik waag er myn beste hartdraver aan. Ik. Schelm! Deugniet! Judas! Hy. Al wat gy maar wilt, myn Engeltje, mits dat gy my gelukkig maakt. Ik.

"Wie is daar?" riep deze uit, toen zij Rodolphe tegen de ruiten hoorde tikken. "Sstt!" antwoordde hij; "doe open ...." "Wat wilt u? Wie bent u?" "Hoe kunt ge dat nog vragen? Ik ben de dichter van Le Vengeur, en ik kom mijn hart halen, dat ik door den judas in uw kamer heb laten vallen." "Rampzalige!" zeide de actrice; "je hadt dood kunnen vallen!"

Naar het toen heerschende recht, moest de Rector of eerste overheidspersoon der republiek na verloop van een jaar zijn ambt nederleggen. De Rector Damiano Judas had evenwel de soldaten omgekocht, en was reeds sedert twee jaren aan het bestuur; hij verhinderde de vergaderingen van den Raad en oefende een dictatoriaal gezag uit.

De voorstelling van het Avondmaal is zeer opmerkelijk: Jezus zit aan het eind der tafel, met Johannes in zijn schoot, Judas ligt voor Christus neergeknield en vraagt een stuk brood, achter hem kruipt een duivel. Op de tafel staan drie visschen.

Och, de preek is te makkelyk. Ik vrees dat de lezer me begrypen zal voor ik gereed ben, en me de konklusie afsnyden met 'n: dat spreekt vanzelf, ik heb 't nooit anders ingezien. Om Petrus te leeren begrypen, den moedigsten van Jezus' volgelingen, behoeft men zich slechts voortestellen dat er, vóór 't verraad, aan Judas gevraagd was: zyt gy ook niet uit zyne discipelen?

Vanaf het aanbreken van den dag tot aan het vallen van den avond streden hier het kruis en de halve maan om Europa's lot. Nooit genoeg heeft men dezen strijd tegen de Mooren tusschen Tours en Poitiers gewaardeerd, toen Karel Martel als met een hamer de ongeloovigen op het hoofd sloeg, evenals voorheen Judas deed, dien ze Maccabeeus, dat beteekent: "de hameraar", genoemd hebben.

58 Voor dien in den voorsten bek was het bijten niets vergeleken met het krauwen, zóódat meermalen de ruggegraat gansch ontbloot bleef van de huid. 61 "Die ziel daarboven, die de grootste straffe heeft," zeide de Meester "is Judas Iscarioth, die het hoofd binnen en de beenen buiten houdt.

Laat je antwoord duidelijk zijn, Judas! Als je maar wat om de zaak heenpraat, dan schiet ik je neer. Weet dus, wat je doet. Waar is de Zaporoger?" "De Zaporoger?" antwoordde Danilo verwonderd. "Het is voor de eerste maal, dat ik dien naam hoor. Ik ken geen Zaporoger." "Maak dat aan anderen wijs!" schreeuwde de officier. "Wil je mij wijs maken, dat je de bandieten niet kent, die je opstoken?

Maar het oude mysterie had zijn macht nog niet verloren. Donna Micaela bemerkte dit reeds in het tweede bedrijf bij het avondmaal. De knapen begonnen Judas te haten. Ze slingerden hem bedreigingen en scheldwoorden naar het hoofd. Toen de lijdensgeschiedenis verder gespeeld werd, namen ze hun hoeden af en vouwden hun handen. Zij zaten roerloos met hun mooie bruine oogen naar het tooneel gewend.

Joan! had ik dat aan u verdiend? aan u, wien ik zoo hartelijk liefhad? Moest gij de Judas worden, die mij verraadde!" Hier bedekte de brave man zijn gelaat met beide handen en snikte luid. "Wat beveelt UEd.?" zeide de Schout, na een oogenblik zwijgens, 't welke hij zich ten nutte gemaakt had, om het briefje nogmaals na te lezen. "Zal men den Jonker nazitten?"