"Næsten præcis Klokken otte viste Præsten sig forklædt i Døren ledsaget af Chung Yein. "Den falske Fætter lukkede dem ind og førte dem straks ud i et Bagværelse. Her begyndte Forhandlingerne, og Præsten spildte ingen Tid, men bebrejdede den unge Mand strengt det onde Liv, han hidtil havde ført.

Og han spurgte dem: "Men I, hvem sige I, at jeg er?" Peter svarede og siger til ham: "Du er Kristus." Og han bød dem strengt,at de ikke måtte sige nogen dette om ham. Og han begyndte at lære dem, at Menneskesønnen skulde lide meget og forkastes af de Ældste og Ypperstepræsterne og de skriftkloge og ihjelslås og opstå efter tre Dage. Og han talte dette frit ud.

"Det er ikke det, kære Barn," sagde Lady Katherine i en alvorlig Pligttone. "Jeg jeg synes ikke, at en saadan Natkjole er passende for en ung Pige." "Aa, men jeg er meget stærk, og jeg bliver aldrig forkølet." Mary Mackintosh holdt den op med et strengt misbilligende Ansigt. Den har naturligvis korte Ærmer med rynkede Valenciennekniplinger og er af fint, smukt broderet Kammerdug.

Fader gav sig slet ikke af med os, og det var stor Skade, for han var ikke blot en dannet Mand han underviste i Latin , men han var ogsaa veltænkende og strengt retskaffen, det har jeg først lært at indse, da jeg blev ældre, og overhovedet har jeg kun af spredte Træk faaet Noget at vide om, hvad der boede i ham, for han var saa indesluttet; med Moder talte han næsten aldrig om andet end om Vind og Veir, og undertiden efter Læsningen af Avisen skjændtes de lidt om Politik.

Og han drev ham straks bort, idet han bød ham strengt og sagde til ham: "Se til, at du ikke siger noget til nogen herom; men hen, fremstil dig selv for Præsten, og offer for din Renselse det, som Moses har befalet, til Vidnesbyrd for dem!"

Men han bød dem strengt ikke at sige dette til nogen, idet han sagde: "Menneskesønnen skal lide meget og forkastes af de Ældste og Ypperstepræsterne og de skriftkloge og ihjelslås og oprejses den tredje Dag."

Lady Ver og Lord Robert ventede allerede paa os i Vestibulen, men i det Sekund jeg saá dem, vidste jeg, at hun havde sagt noget til Lord Robert, hans Ansigt, der under hele Middagen havde været saa muntert og godmodigt, saá nu haardt og strengt ud, og han tog ikke den mindste Smule Notits af mig, da vi gik hen til Logen.

Nej, nej, jeg gør ikke, Nils ... Men ... men hvad er det, vi skal glæde os over? Over at det gamle er forbigangent og alt er blevet nyt! Hun bøjede sig hurtig ned over ham og greb ham i Skulderen: Du har drukket , Nils! sagde hun Og Doktoren havde dog saa strengt forbudt det!

Jeg veed ikke, om Jøderne i Dresden maaske ikke holde sig strengt til den mosaiske Kirkegaard, eller om den uorthodoxe Familie forlængst var traadt ud af Synagogen. Dengang tænkte jeg ikke derover, jeg tænkte over Intet, jeg sandsede neppe.

Men da han kom ind i Huset, gik de blinde til ham; og Jesus siger til dem: "Tro I, at jeg kan gøre dette?"De siger til ham:"Ja,Herre!" Da rørte han ved deres Øjne og sagde: "Det ske eder efter eders Tro!" Og deres Øjne bleve åbnede. Og Jesus bød dem strengt og sagde: "Ser til, lad ingen det at vide." Men de gik ud og udbredte Rygtet om ham i hele den Egn.