Han havde været Landcommissarieskriver i Aarhus og Ribe Stifter, men levede nu som Eier af to store Gaarde S. V. for Horsens, Ussinggaard og Mæringgaard.

At Ministeriet lod det udføre af den Architekt, det havde valgt, var i sin Orden, men det havde dog været rimeligt nok, om Universitetet som Kirkens Eier ikke var bleven holdt helt udenfor, saa meget mere som det ellers var Konsistorium overdraget at sørge for dets Kirkers Forskjønnelse.

Du har Ret, Minna! tilgiv mig jeg følte det selv, men du kan nok vide, i den Sindsstemning og saadan en Situation Det viser, at du har været bange for ham, du har frygtet det samme som jeg hele Tiden, ikke blot et Øieblik, som du sagde. Nei, det har jeg ikke. Forresten viser det da kun, at jeg føler mig irriteret i Nærværelse af den Mand, som eier en Del af din Fortid, og at jeg maa hade ham.

Hun gav sig ikke strax til at øse, men stillede Stenkrukken paa det underste Trin ved Kilden og vendte sig til en kjøn lille tolvaars Dreng, der sad et Par Skridt derfra. Det var en Søn af Husets Eier.

Men det er netop det, som De ikke forstaar. Mennesker, som ikke kender deres Forfædre, som ikke eier og ikke vandrer paa den samme Jord, ved ikke, hvad det vil sige at være omgivet af sin Slægts Værk, Arbeide; at være omringet af dens Skygger, at møde den ved hvert Skridt ...

Det er netop det, han eier min Fortid, Alt, hvad der har nogen Værd i den, og han mener, at det giver ham Ret til mig maaske har han det ogsaa Minna, Minna! hvad er det, du siger! Ak, jeg veed hverken ud eller ind. Veed du ikke, at du tilhører mig og jeg dig! Hun nikkede langsomt, medens hun stirrede ud for sig og kneb Læberne sammen. Og at du elsker mig, veed du ikke ogsaa det?

Flor leilighedsviis havde lært at udtale og forstaae et Par svenske Viser de sang, om at han vilde overtage samtlige Timer i Hr. Krarups Fraværelse og anvende disse til at lære dem Svensk. Dette gjorde han og gjennemgik i den Tid hele det Tillæg med Prøver af Svensk Litteratur, som findes i hans Læsebog, 2det Oplag, hvoraf Høiskolen eier nogle Exemplarer.