Toen wij samen in de vestibule waren, liet hij tegenover mij zich niet onbetuigd: »Wel, voor den d....., hoe kon je zoo terugkomen, ongare schaapskop? Kon je dien wenk niet begrepen hebben en weggebleven zijn, zooals de oude bedoelde? Nu heb ik mijn wijn kunnen missen voor zoo'n misbaksel als jij bent. Ik zal je dat koopje betaald zetten, vóór wij veel weken ouder zijn."

Waarom is mij het geluk ontzegd haar thans in mijn armen te drukken, haar hoofd tegen mijn schouder te voelen rusten, met haar door de zaal te zweven? Waarom? Omdat ik een geteekende ben, een misbaksel, een bult!" In stilte balt hij de vuisten en bijt zijn lippen bijna aan 't bloeden.

Dat misbaksel ziet er me niet naar uit, om wonderen van spierkracht te verrichten." "Maar met een man, die een zwarten panter tot op een armslengte afstand durft afwachten, en hem dan zoo koelbloedig de lading geeft alsof hij een prairie-hoen onder schot had, met zulk een man valt den gek niet te steken.

»Dat zou ik ook denkenzei juffrouw Mann, die natuurlijk hartelijk gelachen had om de grap van Mr. Bumble. »Jou mankeert niks, zou ik denken.« »Ik wou zoo graag....« stamelde het kind. »Holaviel juffrouw Mann in, »ga je nou toch zeggen, dat je wat noodig hebt? Jou klein misbaksel

Zoolang zij geen andere waarde hebben, dan alleen om ondergeschikt huiswerk te doen, zijn zij heel natuurlijk weinig in tel. Voor wat deugt zoo'n schepsel, dat het doel waarvoor het geboren is gemist heeft? Zoo'n geslachtloos ding ondervindt de geringschatting van man en vrouw tegelijk; het is een menschelijk misbaksel.