Szirmay, ki mindnyájok között nemcsak észre, de tapasztalásra is első vala, rövid fontolgatás után kitalálta az igazságot, s azt így fejezé ki embereinek: Hogy ellenségeink nem tatárok, az bizonyos, s így ki lehetne más, mint Pintye Gregor, kire a körül leskelődő oláhok is vallanak. Pintye Gregor mondá a várnagy, ki okosabb emberek állításai védésében helyezé bölcsességét. Ez valóban az lehet.

Elindult a gesztenyefasor felé, amely a gazdaságba vezetett: de amikor a virágos táblák mellett elhaladt, a borostyánnal sűrűn befuttatott lugasban, nem messzire tőle, megvillant valami fehérség. A gróf látott ott valakit. Az egyik vendégét, egy leányt. Krebsler Simon kisebbik leányát, Ginát. Egy pillanatig arra gondolt, hogy úgy tesz, mintha nem vette volna észre.

Örömmel vette észre, hogy arcza nyugodt maradt, s Klárának még jobban esett, midőn férje csöndesen csak ennyit mondott: Kár volt olyan nagy dolgot csinálni belőle. Most már bátran itt maradhatott volna. Klára megszorította férje kezét s hálás mosolylyal nézett szemébe. De csak hordja el magát innen, a hol senki sem látja szívesen, mondá vidáman.

Szodoray ezen szerencsétlenség által elfogódva nem is vevé Ilka hiányát az első pillanatban észre, csak, midőn a frissítő habok ereje által Szirmayné magához tért s töredező hangon tudakozódék az elragadott felől. Ilkám! édes Ilkám gyermekem hát nem láthatlak többé ! Hol van Ilka? kiálta magán kívül Szodoray. Az egekért: szóljatok.

Akkor aztán egyszer csak azon vettem észre magam, hogy mind az emberek feltünően érdeklődnek az egészségem iránt.

Épen a közepén feslett ki ismét, úgyhogy megint csak kivillant alóla mellének fehér bőre... ezt a blúzt ebben az életben többé nem lehet összevarrni. De nem is vette észre, hogy ujjaim szorítása alatt fáradságos munkája tönkrement.

A levegővel töltött gumicsőnek, a pneumatiknak a feltalálását is a véletlennek köszönhetjük. Dunlop a kisfiának kerékpárt szerkesztett. A fiú örömmel fogadta az újfajta játékot, de hamarosan észre kellett vennie, hogy a kerékpár sokszor elakad, a kerekek csak sima úton gurulnak könnyedén. Az apa a kertben hallgatta a fiának a panaszait és tekintete az ott heverő öntözőcsőre esett.

Ahhoz képest, hogy hatezer hold első minőségü bácskai földet mondhatott a magáénak, Vidovics Ferinek igen termete volt; talán mint szegény fiu is szembe tünt volna, de így bajos volt észre nem venni.

A távolság igen nagy volt egy lovas alakot és valami harminc különálló fekete pontot azonban még így szabad szemmel is meg lehetett különböztetni. Föltámadt aggodalmam közben is megcsodáltam a kis Regina rendkívül finom látását, mely a még csak alig kivehető pontokat is azonnal észre tudta venni.

Szupé előtt újra együtt táncoltak; és mikor a szupé ideje elérkezett, örömmel vette észre, hogy alig néhány hellyel lejebb ül James mellett. Mikor az imént kint ültek a hallban, az a gondolata támadt, hogy beszélni fog neki Miss Farhamról. De mégsem beszélt. Attól tartott, hogy nem fogja megérteni őt. A szupé kitünő hangulatban folyt le.