¿Ay ano ang naging panagot sa iyo? tugon ay wala nang daan pang mabago kanunuan natin ang may sala nito't naganyak nanuod doon sa Calvario. Sa Poong kay Jesus nang nababayubay sa Cruz, at dahil sa sala nang tanan niyong malagot na ang hinin~gang tan~gan sa nin~gas nang kidlat sila'y nan~gasilaw.

Sa cay Eliseo namang isinagot, «di co linilimot ang aua nang Dios, palalaguiin co hangang sa malagot ang tan~gang hinin~ga,t, buhay co,i, mataposCAPÍTULO II. Ang pinagcautañgan nang buhay. «Isa namang gabi,i, aco,i, quinauayan nang guilio cong mamang labis na magmahal, aniya,i, dinguin mo ang ipagsasaysay cun sa natutulog ay parang pamucao.

Sa kabuhayang ko ang laging gunita manin~gas na aking ninanasa-nasa ay guminhawa ka ang hiyaw n~g diwa pag hin~gang papanaw n~gayong biglang-bigla. Ikaw'y guminhawa laking kagandahang ako'y malugmok, at ikaw ay matanghal, hinin~ga'y malagot, mabuhay ka lamang bangkay ko'y masilong sa iyong Kalan~gitan.

¿Hindi bagá Osong?» «Tapát ang turing mo, at ang pagkakasál ay pakitang tao; subali't ang halík, saksíng akin ikáw, at akó ay iyó, kaya itulot na; halina irog ko ...» Iláng pang «¡Ayaw koat iláng «¡Halinabago pinagusap ang labing dalawá; tumunóg ang halík; nilimot na yatang silá'y may hinin~ na dapat malagót sa daratning dusa.

Ano pa n~gayaóng gúbat na malungcót sa apat, ay naguíng Paraiso,t, lugód, macailang hintóng caniláng malimot, na may hinin~ pang súcat na malagót. Sigabó ng toua,i, n~g dumalang dalang dinin~gig n~g tat-lo cay Laurang búhay, nasapit sa Reino mula ng pumanao ang sintang nag gúbat: ganitó ang saysay.

Matapus ang sandalî sa m~ga salitâan naming walâng kabuluhán ay sinabi ko sa kanyá: Liwayway, ¡oh, himalâng Liwayway sa kagandahan! Akó'y paroroón sa labanán at malapit ang ninyó akó mákita. Akó'y paris din ninyó, ulila sa lahát. Kun ang aking hinin~gá'y malagót sa párang n~g pakikihamok, ay parang isáng muntîng ilaw lamang na pinatáy n~g han~gin. Sa bagay na itó, ¿maipagkákaloób kayâ ninyó, diwat