Ipinagpatuloy pagcatapos ang procesión: ipinagpatuloy ni San Juan ang malabis n~g saclap na canyang paglalacad. N~g magdaan ang Virgen sa tapat n~g bahay ni cápitang Tiago'y isang awit-calan~gitan ang sa canya'y bumati n~g m~ga sinalita n~g Arcángel.

LUSINO. Ang lalong mabuti tayo ay maghalal isang pintacasing madadalañginan sa lahat ng oras at sa paglalaban ay iadya nauá sa mga caauay. JOSEFO. Cung gayon ang dapat ang ibunyi natin angel ng príncipeng San Miguel Arcangel ang siyang ihayag sa puso't panimdin at siyang daiñgan saan man pumaling.

Kung ikaw'y hindi ko dating kakilala Ako'y mamamangha kung aking makita Ang m~ga pisn~gi mong wari'y gumamela. Naiinggit ako sa paminsanminsan Sa dampi n~g han~ging walang-walang malay, Pano'y kanyang-kanya ang lahat n~g bagay..! = Ang mga labi mo =. Los labios del arcangel en sus labios ... Menendez Pelayo.

Gayon din sa iyo, daquilang Arcángel, lubhang mapagpalá pan~gala,y, Rafael: iyong patnugutan sa madlang hilahil itong nananaghoy na iyong alipin. Si Teodora. ¡Ay! ama co, ¿ibig baga ninyong ibigay sa aquin iyang man~ga tulang totoong mariquit, at nang aquing mabasa at macanta touing umaga sa pagban~gon? Ang ama. Oo. Si Ramon.

Yaong Altar nama'y kusang iginayak na naroo'y tatlong larawang mag Anak na Jesus Maria y Josef ang tawag at saka ang pitong Arcangel na hayag. Ano'y nang sumapit ang araw na taning Demoniong katipan nang tao'y dumating pagka't kailan~gang kanya nang kunin kaya't daladala ang may firmang papel.

Gertrudis bh. 18 Hueb. Ss. Gabriel Arcángel, Narciso ob. at Felix dk. 19 Bier. Ang pista ni San José asawa, n~g Birhen Maria, pintakasi sa S. José del Monte Bulakan; =Felix Valencia= Abogádo at Notario. Tumatan~ggap n~g m~ga usaping lalong maseselan, daang Quezada 13, tabi n~g Simbahan n~g Tundo. Malin~gapin sa mahirap. Lumalabo ba ang inyong mata?

LUSINO. Ng ating masuboc ñgayon din suutan saca paliparing tulad ng asuang. Sila rin. JOSEFO. ¡Hayo na! ñgayon din!... Icao ay magsuot ng gayac Arcangel, príncipe ng Dios ng upang magligtas ang boong tugatog sa bala ng Mauser at mga dayucdoc. CHITO. Sa aquin ay bagay ang gayac na ito. KALINT. Di nababagay sa iyong pagcatauo. CHITO. ¿Baquin baga hindi ibig na catoto?...